รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340801122 นายธนกร ถนาวร นิเทศศิลป์10
2 6340801121 นายอัครพฤกษ์ ณัฐวรวลัช์ นิเทศศิลป์10
3 6340801120 นายอภิสิทธิ์ โยธสาร นิเทศศิลป์10
4 6340801119 นายสิรวิชญ์ นภาวิชยานันท์ นิเทศศิลป์10
5 6340801118 นายสิรภัค จั้นอรัญ นิเทศศิลป์10
6 6340801117 นายสรธัญ คุณะโป นิเทศศิลป์10
7 6340801115 นายวีรพล เจตนากลาง นิเทศศิลป์10
8 6340801114 นายภูวดล วงศรีไข นิเทศศิลป์10
9 6340801112 นายปุณกัลป์ ปะทะดวง นิเทศศิลป์10
10 6340801111 นายธวัชชัย สำอางค์ทรง นิเทศศิลป์10
11 6340801110 นายกล มุ่งวิชา นิเทศศิลป์10
12 6340801108 นางสาวศรัญญา ชัยอาพร นิเทศศิลป์10
13 6340801107 นางสาวรัชนีกร การดี นิเทศศิลป์10
14 6340801106 นางสาวรสริน อุ่นใจ นิเทศศิลป์10
15 6340801105 นางสาวพรรณ์วษา นิลบรรพรต นิเทศศิลป์10
16 6340801103 นางสาวปภาวรรณ เรืองพิมาย นิเทศศิลป์10
17 6340801102 นางสาวจิตติ ฤกษ์โสภา นิเทศศิลป์10
18 6340302228 นางสาวอัฐภิญญา ปทักขินัง จีน10
19 6340302204 นางสาวกิตยาการ ดีปานแก้ว จีน10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 6340211249 นายกล้าตะวัน นาจำปา วิทย์กีฬา10
21 6340211244 นายสุเมธ สอนรัมย์ วิทย์กีฬา10
22 6340211242 นายสราวุธ ตอพล วิทย์กีฬา10
23 6340211241 นายศุภกร เหลือสูงเนิน วิทย์กีฬา10
24 6340211240 นายศตวรรษ สีสังข์ วิทย์กีฬา10
25 6340211239 นายวราวุทธ ดีมาก วิทย์กีฬา10
26 6340211238 นายวชิราวุฒิ สุทธิรักษ์สกุล วิทย์กีฬา10
27 6340211236 นายมงคล เกียงพุทรา วิทย์กีฬา10
28 6340211235 นายภาณุมาส มาตทะเล วิทย์กีฬา10
29 6340211233 นายพีระเดช จันทร์โพธิ์ วิทย์กีฬา10
30 6340211231 นายปวริศร์ ผลนา วิทย์กีฬา10
31 6340211230 นายประทีป ชุมดี วิทย์กีฬา10
32 6340211228 นายนัฐวัฒน์ พนมหอม วิทย์กีฬา10
33 6340211226 นายธีระเดช สารสำคัญ วิทย์กีฬา10
34 6340211225 นายธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง วิทย์กีฬา10
35 6340211224 นายธัญวิชญ์ เงินจังหรีด วิทย์กีฬา10
36 6340211218 นายชัยมงคล สะโมสูงเนิน วิทย์กีฬา10
37 6340211216 นายฉัตรชัย สานสืบพันธุ์ วิทย์กีฬา10
38 6340211215 นายจิรเดช อิ่มกลาง วิทย์กีฬา10
39 6340211214 นายจตุพล สุขกลาง วิทย์กีฬา10
40 6340211212 นายกันตภน พรมกมล วิทย์กีฬา10
41 6340211210 นายกรุงไทย ตะลัยกลาง วิทย์กีฬา10
42 6340211209 นางสาวอรอนงค์ ขามกุลา วิทย์กีฬา10
43 6340211208 นางสาวสุรีรัตน์ คุณสมบัติ วิทย์กีฬา10
44 6340211204 นางสาวเยาวลักษณ์ โสตาราช วิทย์กีฬา10
45 6340211203 นางสาวภัทราภรณ์ แดดจันทึก วิทย์กีฬา10
46 6340211202 นางสาวปาริดา เปรี่ยมสุข วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123