รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340308138 นายอนันต์ จันทร์ภูมิ การพัฒนาสังคม10
2 6340308137 นายธรรมรัตน์ อินทร์ดอน การพัฒนาสังคม10
3 6340308136 นายตะวัน คงสมคิด การพัฒนาสังคม10
4 6340308135 นายณัฐดนัย ชื่นกมล การพัฒนาสังคม10
5 6340308133 นายกิตติภูมิ กนก การพัฒนาสังคม10
6 6340308132 นางสาวอาภัสรา คล่องแคล้ว การพัฒนาสังคม10
7 6340308131 นางสาวโสริญา จันทร์เพ็ง การพัฒนาสังคม10
8 6340308129 นางสาวสุภิตา โลมะบุตร การพัฒนาสังคม10
9 6340308128 นางสาวสุภาภรณ์ ทุมมานอก การพัฒนาสังคม10
10 6340308127 นางสาวสุภัสสร เทศราช การพัฒนาสังคม10
11 6340308126 นางสาวสุดาพร เมิ่งกระโทก การพัฒนาสังคม10
12 6340308125 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายกระโทก การพัฒนาสังคม10
13 6340308124 นางสาววิรัลยุพา คืบขุนทด การพัฒนาสังคม10
14 6340308123 นางสาววันวิสา นิลใหม่ การพัฒนาสังคม10
15 6340308122 นางสาววันวิสา ขุมทอง การพัฒนาสังคม10
16 6340308121 นางสาววริศรา คดคง การพัฒนาสังคม10
17 6340308119 นางสาวมุครวี ตั้นสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
18 6340308118 นางสาวภัทราวดี เปานิล การพัฒนาสังคม10
19 6340308117 นางสาวพิม ศรีสารคาม การพัฒนาสังคม10
20 6340308116 นางสาวผกาพรรณ ใหญ่สูงเนิน การพัฒนาสังคม10
21 6340308114 นางสาวเบญจมาศ มุขกระโทก การพัฒนาสังคม10
22 6340308113 นางสาวบุษกร ศรีโท การพัฒนาสังคม10
23 6340308111 นางสาวนหทัย ทับกระโทก การพัฒนาสังคม10
24 6340308110 นางสาวนฤมล ชัยอามาตย์ การพัฒนาสังคม10
25 6340308109 นางสาวธวัลรัตน์ ปิ่นสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
26 6340308108 นางสาวณัฐกานต์ สุขงานสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
27 6340308107 นางสาวณัฎฐนิชา ปิงปอง การพัฒนาสังคม10
28 6340308106 นางสาวฐิตาภา ลมสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
29 6340308104 นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโภค การพัฒนาสังคม10
30 6340308103 นางสาวจิราพร ทองสมบูรณ์ การพัฒนาสังคม10
31 6340304141 นายธวัชชัย หง้าวชัยภูมิ ญี่ปุ่น10
32 6340304139 นายอัครชัย ปอสูงเนิน ญี่ปุ่น10
33 6340304138 นายอนาคิน พิมพา ญี่ปุ่น10
34 6340304136 นายมงคล บุญเกิด ญี่ปุ่น10
35 6340304134 นายปิติพร จงกลาง ญี่ปุ่น10
36 6340304133 นายนนทภัทร ศิริพจน์ ญี่ปุ่น10
37 6340304131 นางสาวอาภัสรา ยุนิลา ญี่ปุ่น10
38 6340304130 นางสาวอรอนงค์ สิงห์ทองลา ญี่ปุ่น10
39 6340304127 นางสาวสุมลตรา พัฒนะ ญี่ปุ่น10
40 6340304124 นางสาวสุกัญญา เบ็ญจะวรณ์ ญี่ปุ่น10
41 6340304123 นางสาวสริตา ศรีบรรเทา ญี่ปุ่น10
42 6340304122 นางสาวศิริโสภา ดอกแคกลาง ญี่ปุ่น10
43 6340304121 นางสาววรรณษา ทองสี ญี่ปุ่น10
44 6340304119 นางสาวมะลิวัลย์ มามาก ญี่ปุ่น10
45 6340304117 นางสาวมลธิรา ดวงนุช ญี่ปุ่น10
46 6340304115 นางสาวพนิดา วังศิลป์ ญี่ปุ่น10
47 6340304113 นางสาวปวีณ์นุช ราชาเดช ญี่ปุ่น10
48 6340304112 นางสาวปรียารัตน์ พสุรัตน์ ญี่ปุ่น10
49 6340304109 นางสาวดวงธิดา ลวดลาย ญี่ปุ่น10
50 6340304108 นางสาวชวันนุช เพ็ชรพันธ์ ญี่ปุ่น10
51 6340304107 นางสาวชลธิชา กองแก้ว ญี่ปุ่น10
52 6340304105 นางสาวจารุรินทร์ สีม่วง ญี่ปุ่น10
53 6340304104 นางสาวคุณิศรา จันทรเสาวพักตร์ ญี่ปุ่น10
54 6340304103 นางสาวครองทรัพย์ เณรเกิด ญี่ปุ่น10
55 6340304102 นางสาวเขมินทรา พรมนิกร ญี่ปุ่น10
56 6340304101 นางสาวขวัญนภา ผาน้อยวงค์ ญี่ปุ่น10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123