รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340101130 นางสาวอำพรรัตน์ ชุบกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
2 6340101129 นางสาวอาริยา เจิมขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
3 6340101128 นางสาวอัญชนา สืบวงษา การศึกษาปฐมวัย10
4 6340101127 นางสาวอภิสรา จิตมาเส การศึกษาปฐมวัย10
5 6340101126 นางสาวสิรินุช เผือกพันธ์ การศึกษาปฐมวัย10
6 6340101125 นางสาวศศิธร ผลศิริ การศึกษาปฐมวัย10
7 6340101124 นางสาวศศิกาญจน์ เครือแก้ว การศึกษาปฐมวัย10
8 6340101122 นางสาววรางคณา กลิ่นด่านกลาง การศึกษาปฐมวัย10
9 6340101121 นางสาวมยุรี วงษ์จักษุ การศึกษาปฐมวัย10
10 6340101120 นางสาวภัทรธิดา บัวสำราญ การศึกษาปฐมวัย10
11 6340101119 นางสาวเพชรนภา เกิดจันทึก การศึกษาปฐมวัย10
12 6340101117 นางสาวพัชรียา ชัยปะปา การศึกษาปฐมวัย10
13 6340101116 นางสาวพรสุดา โพธิ์แย้ม การศึกษาปฐมวัย10
14 6340101115 นางสาวเปรมวดี วรรณสี การศึกษาปฐมวัย10
15 6340101114 นางสาวปวันรัตน์ สุขแก้ว การศึกษาปฐมวัย10
16 6340101113 นางสาวปณญา รุมงูเหลือม การศึกษาปฐมวัย10
17 6340101112 นางสาวบัวชมพู เกษมทรัพย์ทวี การศึกษาปฐมวัย10
18 6340101111 นางสาวนิภาพร อุบปุย การศึกษาปฐมวัย10
19 6340101110 นางสาวธีรนาฏ จงกลกลาง การศึกษาปฐมวัย10
20 6340101109 นางสาวธมลวรรณ แทนลี การศึกษาปฐมวัย10
21 6340101108 จ่าสิบตรีหญิง ตวิสา บ่อพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
22 6340101107 นางสาวณัฐชา พิมพ์ชารี การศึกษาปฐมวัย10
23 6340101106 นางสาวชลธิชา หมื่นศรีพรม การศึกษาปฐมวัย10
24 6340101105 นางสาวจุฑามาศ ศรีด่านกลาง การศึกษาปฐมวัย10
25 6340101104 นางสาวจันทิมา ธรรมกันหา การศึกษาปฐมวัย10
26 6340101103 นางสาวกิตติมา ปัดตาลาคะ การศึกษาปฐมวัย10
27 6340101102 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีรักสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
28 6340101101 นางสาวกนกลักษณ์ เล็งดี การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123