รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340122131 นายอานันท์ เลินไธสง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
2 6340122130 นายสุเมธ ทอนสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
3 6340122129 นายประสพโชค ศรีภักดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
4 6340122128 นายณัฐวุฒิ สืบมา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
5 6340122127 นายเกียรติศักดิ์ เอกบุตร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
6 6340122126 นายเกียรติศักดิ์ ขอมีกลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
7 6340122125 นางสาวอัญชญา ขันแก้ว จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
8 6340122124 นางสาวอรวรรณ ปรางค์โบราณนอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
9 6340122123 นางสาวอรปรียา รานอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
10 6340122122 นางสาวสุพรรษา คะสีทอง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
11 6340122121 นางสาวสิริรัตน์ ประวัติกลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
12 6340122120 นางสาวศศิภา รักษ์กระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
13 6340122119 นางสาวศศิธร มีมาดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
14 6340122118 นางสาวศรัณย์พร หาสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
15 6340122117 นางสาววิภาวนี ประสงค์ดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
16 6340122116 นางสาวรินรดา จ๋ากระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
17 6340122115 นางสาวภครวดี ร่มมะเริง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
18 6340122114 นางสาวพิยดา แสงคำ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
19 6340122113 นางสาวพิมพ์ลภัส ธีรนันต์กุล จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
20 6340122112 นางสาวพรชิตา มิกขุนทด จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
21 6340122111 นางสาวปวริสา อ่อนพะไล จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
22 6340122110 นางสาวปริยากร นิยบุตร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
23 6340122109 นางสาวปราณิสา ชิดโคกสูง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
24 6340122108 นางสาวธัญวรัตม์ คงดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
25 6340122107 นางสาวธนัญญา จูหมื่นไวย์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
26 6340122106 นางสาวทิพวัลย์ เถื่อนพังเทียม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
27 6340122105 นางสาวณิชาพร มามขุนทด จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
28 6340122104 นางสาววรันธร สวัสดิ์สิงห์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
29 6340122103 นางสาวณัฐณิชา แดงนา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
30 6340122102 จ่าสิบตรีหญิง ชลลดา โพธิขำ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
31 6340122101 นางสาวจริยา ตาลปั้น จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
32 6340103132 นายสุริยา หอมคุณ เคมี10
33 6340103131 นายมินธดา ฆ้องโนนแดง เคมี10
34 6340103130 นายพีรศิษฏ์ คุ้มทรัพย์ เคมี10
35 6340103129 นายนวพล เลาสูงเนิน เคมี10
36 6340103128 นายเจษฎา ไชยสงค์ เคมี10
37 6340103127 นางสาวอภัสรา คิดรอบ เคมี10
38 6340103126 นางสาวสุวิชาดา เหลื่อมนอก เคมี10
39 6340103125 นางสาวสุภิญญา ผิวรักษา เคมี10
40 6340103124 นางสาวสุภาทิพย์ ลมสูงเนิน เคมี10
41 6340103123 นางสาวสุชาดา สว่างจิตร เคมี10
42 6340103122 นางสาวสิรามล โพธิกนิษฐ์ เคมี10
43 6340103121 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรหมั่น เคมี10
44 6340103120 นางสาวศศิกานต์ กระอาจ เคมี10
45 6340103118 นางสาววรัมพร โพยนอก เคมี10
46 6340103117 นางสาววรรณทนา กันดี เคมี10
47 6340103116 นางสาวเพชรลดา แววไธสง เคมี10
48 6340103115 นางสาวพิมพ์พกานต์ ไทยเดชา เคมี72
49 6340103114 นางสาวพรรัตน์ แชเชือน เคมี10
50 6340103113 นางสาวพรรณวสา รามศิริ เคมี10
51 6340103112 นางสาวไปรยา ตากกระโทก เคมี10
52 6340103110 นางสาวปัณฑารีย์ สุจำนงค์ เคมี10
53 6340103109 นางสาวประภัสรา คงเมือง เคมี10
54 6340103108 นางสาวบัณฑิตา ประภาสะโนบล เคมี10
55 6340103107 นางสาวนิราวรรณ กาศกระโทก เคมี10
56 6340103105 นางสาวธนาลี มิกขุนทด เคมี10
57 6340103104 นางสาวญดาวรรณ สมศรี เคมี10
58 6340103103 จ่าสิบตรีหญิง ชุลีพร อุทัยวงศ์ เคมี10
59 6340103102 นางสาวจิราวรรณ สุดตา เคมี10
60 6340103101 นางสาวคัมภีรพรรณ บุญจันทร์ เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123