รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340118220 นายอังคาร สุภาพรหม ดนตรีศึกษา10
2 6340118218 นายสหรัถ เวกสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
3 6340118217 นายวีรภัทร ไพรวรรณ ดนตรีศึกษา10
4 6340118216 นายวรวุฒิ ฉันงูเหลือม ดนตรีศึกษา10
5 6340118215 นายเมธาสิทธิ์ ดวนโคกสูง ดนตรีศึกษา10
6 6340118213 นายพีรภัทร ถั่วกระโทก ดนตรีศึกษา10
7 6340118212 นายปิยะวัฒน์ โคตรสมบัติ ดนตรีศึกษา10
8 6340118211 นายธนูทอง ผลสว่าง ดนตรีศึกษา10
9 6340118209 นายณัฐพล หุ่มกระโทก ดนตรีศึกษา10
10 6340118208 นายจิรวัฒน์ หลอดคำ ดนตรีศึกษา10
11 6340118206 นายกฤษฎา แหนกลาง ดนตรีศึกษา10
12 6340118204 นางสาวศศิธร กอกกระโทก ดนตรีศึกษา10
13 6340118202 นางสาวนาลดา พรหมรินทร์ ดนตรีศึกษา10
14 6340118201 นางสาวชลิตา ภักดีนอก ดนตรีศึกษา10
15 6340118117 นายสืบสกุล ขุนสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
16 6340118116 นายศุภชัย ศรีพระจันทร์ ดนตรีศึกษา10
17 6340118115 นายวัชรากร ยอดนางรอง ดนตรีศึกษา10
18 6340118113 นายภูวสิษฏ์ ริมสีม่วง ดนตรีศึกษา10
19 6340118112 นายภาณุพงศ์ ไชยตะมาตร ดนตรีศึกษา10
20 6340118111 นายพีรณัฐ เล้าประเสริฐ ดนตรีศึกษา10
21 6340118110 นายธีรพงค์ ศรีกระโทก ดนตรีศึกษา10
22 6340118109 นายธนภัทร ดีพิมาย ดนตรีศึกษา10
23 6340118108 นายณัฐวุฒิ พุ่มโพธิ์ทอง ดนตรีศึกษา10
24 6340118107 นายชนะเลิศ อยู่กระโทก ดนตรีศึกษา10
25 6340118106 นายกีรติ ใจกันธิยะ ดนตรีศึกษา10
26 6340118105 นายกฤษณะ กรีเกษม ดนตรีศึกษา10
27 6340118104 นางสาวอัยญะปุระ บรรจงอนุรีย์ ดนตรีศึกษา10
28 6340118103 นางสาวศิริญากรณ์ ธงเค็ง ดนตรีศึกษา10
29 6340118102 นางสาวมนทิราลัย กุฎมพี ดนตรีศึกษา10
30 6340118101 นางสาวพิมพ์มาดา กาลเขว้า ดนตรีศึกษา10
31 6340116128 นางสาวปัณรส กิ่งกระโทก ชีววิทยา10
32 6340116126 นายสหรัฐ ขำสุวรรณ์ ชีววิทยา10
33 6340116125 นายปรัชญา ประดิษฐ ชีววิทยา10
34 6340116123 นายคณิศร์ โตยวนิชย์ ชีววิทยา10
35 6340116122 นางสาวอารีย์รัตน์ แซ่ตั้ง ชีววิทยา10
36 6340116121 นางสาวสุภาวดี ประจะเน ชีววิทยา10
37 6340116120 นางสาวศิรินภา ด่านมณี ชีววิทยา10
38 6340116119 นางสาววรนิษฐา จุ้ยทองหลาง ชีววิทยา10
39 6340116118 นางสาววนิดา ป้องขันธ์ ชีววิทยา10
40 6340116117 นางสาวลีลาวดี หาญใจ ชีววิทยา10
41 6340116115 นางสาวภัทธาภรณ์ ทองคำ ชีววิทยา10
42 6340116114 นางสาวพวงผกา ดุกขุนทด ชีววิทยา10
43 6340116112 นางสาวพรธิตา ไกยะฝ่าย ชีววิทยา10
44 6340116111 นางสาวประภาพร ชอบการไร่ ชีววิทยา10
45 6340116110 นางสาวณัฐริกา นะรารัมย์ ชีววิทยา10
46 6340116109 นางสาวฉัตรสุดา ถนอมศิลป์ ชีววิทยา10
47 6340116108 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ศรี ชีววิทยา10
48 6340116107 นางสาวจุฑามาส กล้ากลาง ชีววิทยา10
49 6340116106 นางสาวจุฑามาศ ดีสุ่ย ชีววิทยา10
50 6340116105 นางสาวจุฑามาศ หนูชื่น ชีววิทยา10
51 6340116104 นางสาวจิราภา แก้วพรม ชีววิทยา10
52 6340116103 นางสาวจิราภรณ์ แย้มศรี ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123