รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207106 : สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440102131 นางสาววารุนาท เจนหนองแวง ภาษาอังกฤษ10
2 6440102130 นายอภิรุจ ขืนเขียว ภาษาอังกฤษ10
3 6440102128 นายสัญญา สาทร ภาษาอังกฤษ10
4 6440102126 นายปิยวัฒน์ เติมสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ10
5 6440102125 นายธนภัทร มาสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ10
6 6440102124 นายต้องครรลอง พิลาจันทร์ ภาษาอังกฤษ10
7 6440102123 นายญาณวุธ ยวงกระโทก ภาษาอังกฤษ10
8 6440102122 นายกิตติธัช บ่อพิมาย ภาษาอังกฤษ10
9 6440102121 นางสาวอิศราภรณ์ ดอนเส ภาษาอังกฤษ10
10 6440102120 นางสาวอภิญญา เหมือนวงค์ ภาษาอังกฤษ10
11 6440102119 นางสาวอนัชดา โอนสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
12 6440102118 นางสาวสุธิดา ทนไธสง ภาษาอังกฤษ10
13 6440102117 นางสาวสิรภัทร เสาหิน ภาษาอังกฤษ10
14 6440102116 นางสาวศุภาทิพย์ ลองจำนงค์ ภาษาอังกฤษ10
15 6440102115 นางสาวศรรัตน์ จันทศร ภาษาอังกฤษ10
16 6440102114 นางสาวรัชฎาภรณ์ เหล่าเลิศ ภาษาอังกฤษ10
17 6440102113 นางสาวมณฑิตา ปราสาทหินพิมาย ภาษาอังกฤษ10
18 6440102112 นางสาวภัทรินทร์ เลากลาง ภาษาอังกฤษ10
19 6440102111 นางสาวแพรวา ดวงอินทร์ ภาษาอังกฤษ10
20 6440102110 นางสาวปาลิดา ทองนุ่น ภาษาอังกฤษ10
21 6440102109 นางสาวประภาพรรณ กลับสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
22 6440102108 นางสาวนาตฤดี ฝายชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ10
23 6440102107 นางสาวธนิสรา พาทยโกศล ภาษาอังกฤษ10
24 6440102106 นางสาวณัฐธิดา เพชรกิ่ง ภาษาอังกฤษ10
25 6440102105 นางสาวชนิดาภา นนทผ่องศรี ภาษาอังกฤษ10
26 6440102104 นางสาวจุฑาทิพย์ พวงผกา ภาษาอังกฤษ10
27 6440102103 นางสาวขนิษฐา พิมพาชาติ ภาษาอังกฤษ10
28 6440102102 นางสาวกฤติยาภรณ์ เสมอไวย์ ภาษาอังกฤษ10
29 6440102101 นางสาวกมลชนก นรักษ์มาก ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123