รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540108128 นายจตุรภัทร ภักดีกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6540108127 นายอนุชา โพธิ์สาจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา60
3 6540108126 นายศรรัก สุขศรีพะเนาว์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6540108125 นายรัตติพงษ์ แข็งฉลาด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6540108124 นายภูมินทร์ ดอนคำพา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6540108123 นายพงศธร พลองเพ็ชร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6540108122 นายนาวิน หอมจู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6540108121 นายธนภัทร ปรึกกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6540108120 นายธนชัย คิรินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6540108119 นายณัฐพงษ์ ประกอบการ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6540108118 นายเฉลิมยศ เพ็ชรรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6540108117 นายกิตติพล อันศรีเมือง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6540108116 นางสาวเอมิกา คำไผ่ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6540108115 นางสาวสุนัชดา กองแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6540108114 นางสาวสวนีย์ บุตรพาชี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6540108113 นางสาวศศิภา เหมือนขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6540108112 นางสาววรัชยา เทาเสนาะเสียง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6540108111 นางสาวพิมพ์นภา บำรุงนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6540108110 นางสาวนุชนาฎ คำดี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6540108109 นางสาวนริศรา นอกพลกรัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6540108108 นางสาวธิดาพร มนมา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6540108107 นางสาวธมลวรรณ ค้ากระบือ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6540108106 นางสาวตันหยง เกียรติโคกกรวด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6540108105 นางสาวณัฐสุรางค์ เห็นหลอด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6540108104 นางสาวฑิตฐิตา หนันจันทา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6540108103 นางสาวชุตินันท์ ศรีสุวอ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6540108102 นางสาวจุฬาลักษณ์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6540108101 นางสาวกรกนก ตวยกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123