รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6430901135 นายพุฒธิพงษ์ ผ่องเมืองปัก รปศ.10
2 6430901134 นายประทีปชัย นาคใหม่ รปศ.10
3 6430901133 นายธารตะวัน ฤทธิ์เนติกุล รปศ.72
4 6430901132 นายธันวา โกสูงเนิน รปศ.10
5 6430901131 สิบเอก ธนาวุฒิ ถนอมพุดซา รปศ.10
6 6430901130 สิบตำรวจโท ธนาคม แย้มกระโทก รปศ.10
7 6430901129 นายธนพงษ์ จ่าภา รปศ.10
8 6430901128 นายธนชัย เกษอมรวัฒนา รปศ.10
9 6430901127 นายทรงกิตติ ป้องไฝ รปศ.10
10 6430901124 จ่าสิบเอก เฉลิมพล อบเทศ รปศ.10
11 6430901123 นายจตุรงค์ หมั่นกิจ รปศ.10
12 6430901122 นายเกียรติศักดิ์ สวัสดิยกุล รปศ.10
13 6430901120 นางสาวไอลดา พงษ์เดชาตระกูล รปศ.10
14 6430901119 นางสาวอภิญญา ธงกลาง รปศ.10
15 6430901118 นางสาวอนงค์รัตน์ ปะลุวันรัมย์ รปศ.10
16 6430901117 นางสาวสุวิมล คล้ายบรรจง รปศ.10
17 6430901115 นางสาวสุภัทรธิดา สอนทรัพย์ รปศ.10
18 6430901114 นางสาวสุณัฐชา หยวกกลาง รปศ.10
19 6430901113 นางสาวศศิประภา ญาติจันทึก รปศ.10
20 6430901112 นางสาววัลลภา ชนะสอน รปศ.10
21 6430901111 นางสาววนิดา บุญหว่าน รปศ.10
22 6430901110 นางสาวพิมญาดา วัฒนโชติกุล รปศ.10
23 6430901109 นางสาวพิฏชญาณ์ พิรุณ รปศ.10
24 6430901108 นางสาวพรฐิตา กุลบา รปศ.10
25 6430901107 นางสาวเปรมฤดี ศุภฤกษ์มณฑา รปศ.10
26 6430901106 นางสาวนันทพัทธ์ จอดนอก รปศ.10
27 6430901105 นางสาวธัญญาภรณ์ สุภาศิริธนานนท์ รปศ.10
28 6430901104 นางสาวธนัชชา เจริญไชย รปศ.10
29 6430901103 นางสาวณัฐกานต์ สุขดี รปศ.10
30 6430901101 นางสาวจันฐิมา เนื่องชมภู รปศ.10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 6350905102 นางสาวนริศรา ถ้ำกลาง จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123