รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215449 : สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340701238 นางสาวพรรณศิริ ภู่สิงห์ รปศ.10
2 6340701237 นายอลงกรณ์ บัวชิต รปศ.10
3 6340701236 นายหฤษฎ์ จันทร รปศ.10
4 6340701235 นายศุภณัฐ นิลบดี รปศ.10
5 6340701234 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ รปศ.10
6 6340701233 นายวโรดม พะระบาล รปศ.10
7 6340701232 นายเมธี หาญพยัคฆ์ รปศ.10
8 6340701231 นายพิเศษ หวาดจังหรีด รปศ.10
9 6340701230 นายธีรวัฒน์ หวินกำปัง รปศ.10
10 6340701229 นายธนพนธ์ ลำขุนทด รปศ.10
11 6340701227 จ่าสิบตรี ณัฐพล นามวงศ์ษา รปศ.10
12 6340701226 นายกัมปนาท พลสว่าง รปศ.10
13 6340701225 นางสาวอัจฉราพร ปุยละเทิม รปศ.10
14 6340701224 นางสาวอภิรญา กะระศิริ รปศ.10
15 6340701223 นางสาวสุวนันท์ ท้าวบุตรดา รปศ.10
16 6340701222 นางสาวสุนิสา เพลียสูงเนิน รปศ.10
17 6340701221 นางสาวสิริธร ฮองกุล รปศ.10
18 6340701220 นางสาวศศิกานต์ ปารณีย์สกุล รปศ.10
19 6340701219 นางสาววารีรัตน์ ลาเกิด รปศ.10
20 6340701218 นางสาวลลิตา กรมขุนทด รปศ.10
21 6340701217 นางสาวรสริน สิทธิ์สูงเนิน รปศ.10
22 6340701216 นางสาวมัณฑิตา เกตสา รปศ.10
23 6340701215 นางสาวภัทราพร ศิริ รปศ.10
24 6340701214 นางสาวพิมพ์นิภา ทรัพย์กนกศรี รปศ.10
25 6340701213 นางสาวลักษิกา พุ่มอรุณ รปศ.10
26 6340701211 นางสาวนิรัญรัตน์ แก้วเมืองกลาง รปศ.10
27 6340701210 นางสาวนฤมล เนตรถาวร รปศ.10
28 6340701209 นางสาวธันยพร วิจบ รปศ.10
29 6340701208 นางสาวณัฐวรา มิตรชอบ รปศ.10
30 6340701207 นางสาวณัฐธิดา น้ำนวล รปศ.10
31 6340701205 นางสาวชนัญชิดา จันทร์เจ้า รปศ.10
32 6340701204 นางสาวจารุวรรณ บัวสระ รปศ.10
33 6340701201 นางสาวกัญญาวีร์ แซ่จึง รปศ.10
34 6340701142 นายคามิน หอยมุกข์ รปศ.10
35 6340701141 นางสาวแพรวพรรณราย นรินทร รปศ.10
36 6340701140 จ่าสิบตรีหญิง ดารารัตน์ ขุนสำโรง รปศ.10
37 6340701139 นางสาวพรปวีณ์ พิริยะพรไชย รปศ.10
38 6340701137 นายอนุพงศ์ หวังแซงกลาง รปศ.10
39 6340701134 นายวิวิธวินท์ วงค์วิเศษ รปศ.10
40 6340701130 นายธีรภัทร์ กลิ่นบุหงา รปศ.10
41 6340701129 นายธนทัต ปั่นกลาง รปศ.10
42 6340701128 นายทินพัฒน์ เพชรเลิศ รปศ.10
43 6340701126 นายกนต์ธร ขันฤทธิ์ รปศ.10
44 6340701125 นางสาวอลิษา สุริพล รปศ.10
45 6340701124 นางสาวหนึ่งฤทัย โปยขุนทด รปศ.10
46 6340701123 นางสาวสุรารักษ์ บกกระโทก รปศ.10
47 6340701121 นางสาวสมฤทัย รวงกระโทก รปศ.10
48 6340701120 นางสาวศศิกาญจน์ ผันสันเทียะ รปศ.10
49 6340701119 นางสาววราภรณ์ โยพันดุง รปศ.10
50 6340701118 นางสาวรัตนาภรณ์ บุตรวงษ์ รปศ.10
51 6340701116 นางสาวภัสรา พันสาง รปศ.10
52 6340701113 นางสาวพรชิตา กุลอุปฮาด รปศ.10
53 6340701112 นางสาวผกาวดี สีดานอก รปศ.10
54 6340701110 นางสาวนรีรัตน์ แสงงาม รปศ.10
55 6340701109 นางสาวธัญญาเรศ เศษวิสัย รปศ.10
56 6340701108 นางสาวณัฐวดี บุญมีฉิมมา รปศ.10
57 6340701107 นางสาวณัฐกานต์ จิตรโคตร รปศ.10
58 6340701106 นางสาวชลธิรศน์ เคล้าพิมาย รปศ.10
59 6340701105 นางสาวชฎิลฎา เทียมจันทร์ รปศ.10
60 6340701104 นางสาวธนันท์ลดา กว้างนอก รปศ.10
61 6340701103 นางสาวเกตุไพริน เเคสันเทียะ รปศ.10
62 6340701102 นางสาวกัลลยากร เกียรติโชคสกุล รปศ.10
63 6340701101 นางสาวกมลพรรณ รามาตย์ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123