รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440101229 นายอัมรินทร์ คงฤทธิ์ ภาษาไทย10
2 6440101228 นายสุทธวีร์ เงินลาด ภาษาไทย10
3 6440101227 นายสิทธิศักดิ์ ทองแย้ม ภาษาไทย10
4 6440101226 นายศิวกร ทองแย้ม ภาษาไทย10
5 6440101225 นายภาสุ เจตนาดี ภาษาไทย10
6 6440101224 นายณัฐพงษ์ มีวงษ์ ภาษาไทย10
7 6440101223 นายชาญณรงค์ สายมงคล ภาษาไทย10
8 6440101222 นายจีรศักดิ์ ยอดเยี่ยม ภาษาไทย10
9 6440101221 นางสาวอิสริยา ชุมศรี ภาษาไทย10
10 6440101220 นางสาวอาทิตยา จุฬามณี ภาษาไทย10
11 6440101218 นางสาวสุภาภรณ์ เสิ้งสูงเนิน ภาษาไทย10
12 6440101217 นางสาวศรันภัสร์ วงศ์กีรติจินดา ภาษาไทย10
13 6440101216 นางสาววิชญาพร กลิ่นสุคนธ์ ภาษาไทย10
14 6440101215 นางสาววรรณกานต์ มาประจวบ ภาษาไทย10
15 6440101214 นางสาวยุพา ราชวัตร ภาษาไทย10
16 6440101213 นางสาวภิชชาพร หอมขุนทด ภาษาไทย10
17 6440101212 นางสาวพัชราพร พะเนาไธสง ภาษาไทย10
18 6440101211 นางสาวพรทิพา สุขสวัสดิ์ ภาษาไทย10
19 6440101210 นางสาวปรีดาวรรณ ขวัญอ่อน ภาษาไทย10
20 6440101209 นางสาวเบญจพร คำบุญ ภาษาไทย10
21 6440101208 นางสาวบัณฑิตา คุณาจารย์ ภาษาไทย10
22 6440101207 นางสาวนิตติญา พุทธา ภาษาไทย10
23 6440101206 นางสาวนภาพร แนบพุดซา ภาษาไทย10
24 6440101205 นางสาวดาราณี สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย10
25 6440101204 นางสาวณัฐกานต์ โปร่งกระโทก ภาษาไทย10
26 6440101203 นางสาวชญาดา เรืองเจริญ ภาษาไทย10
27 6440101202 นางสาวจารุนันท์ สุภา ภาษาไทย10
28 6440101201 นางสาวใกล้รุ่ง โชติฉิม ภาษาไทย10
29 6440101129 นายอรรถชัย โชติกลาง ภาษาไทย10
30 6440101128 นายสุกฤษฎิ์ ชูโคกกรวด ภาษาไทย10
31 6440101127 นายศุภกร ตองอบ ภาษาไทย10
32 6440101126 นายวิทวัส ประสานศักดิ์ ภาษาไทย10
33 6440101125 นายธนาสิทธิ์ ชุมจิต ภาษาไทย10
34 6440101124 นายชุติมันต์ เนียมน้อย ภาษาไทย10
35 6440101123 นายเฉลิมเดช จาดเชื้อ ภาษาไทย10
36 6440101122 นายกลวัชร สุริยจันทร์ ภาษาไทย10
37 6440101121 นางสาวอาภัสรา สิงห์อุดม ภาษาไทย10
38 6440101120 นางสาวอภิญญา จันสด ภาษาไทย10
39 6440101119 นางสาวสุภาวิดา อินคง ภาษาไทย10
40 6440101118 นางสาวสุพิชฌาย์ สิงห์น้อย ภาษาไทย10
41 6440101117 นางสาววิสุดา บุตดี ภาษาไทย10
42 6440101116 นางสาววรรณภา ขอมีกลาง ภาษาไทย10
43 6440101115 นางสาววรกุล จ่างโพธิ์ ภาษาไทย10
44 6440101114 นางสาวเมธาวี ไตรพรม ภาษาไทย10
45 6440101113 นางสาวภัทรวรินทร์ คำดี ภาษาไทย10
46 6440101112 นางสาวพรรณพษา ศรีทองอนันต์ ภาษาไทย10
47 6440101111 นางสาวพรทิพย์ หามนตรี ภาษาไทย10
48 6440101110 นางสาวปราณปริยา จันทร์วิเศษ ภาษาไทย10
49 6440101109 นางสาวบุณยานุช ทานกระโทก ภาษาไทย10
50 6440101108 นางสาวนิภาพร ศรีชัย ภาษาไทย10
51 6440101106 นางสาวตมิสา คำผม ภาษาไทย10
52 6440101105 นางสาวเณศรา หมั่นวงษ์ ภาษาไทย10
53 6440101104 นางสาวฐิตารีย์ วิสุทธิแพทย์ ภาษาไทย10
54 6440101103 นางสาวจีรวรรณ แก้วบุญ ภาษาไทย10
55 6440101102 นางสาวขนิษฐา สีหะอินทร์ ภาษาไทย10
56 6440101101 นางสาวกานต์มณีชนก ตู้จำนงค์ ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123