รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440102230 นายอัลดาชา ด่านกลาง ภาษาอังกฤษ10
2 6440102229 นายอติชาต ชนะนา ภาษาอังกฤษ10
3 6440102228 นายสิรภพ อุ่นละม้าย ภาษาอังกฤษ10
4 6440102227 นายสรวิศ โฆษิตวุทธิ์ ภาษาอังกฤษ10
5 6440102226 นายภูมิพัฒน์ จิระพัฒน์พงศ์ ภาษาอังกฤษ10
6 6440102225 นายนราธิป เอี้ยงแสนเมือง ภาษาอังกฤษ10
7 6440102224 นายธนภัทร บัวสำราญ ภาษาอังกฤษ10
8 6440102223 นายณัฐพงศ์ แก้วกลาง ภาษาอังกฤษ10
9 6440102222 นายคมพิสิฐ ชญาธรธนพิสิฐ ภาษาอังกฤษ10
10 6440102221 นายกฤติพงษ์ อุตมานันท์ ภาษาอังกฤษ10
11 6440102219 นางสาวอภัยวรรณ อ้นนา ภาษาอังกฤษ10
12 6440102218 นางสาวสุนิษา แก้วกิ่ง ภาษาอังกฤษ10
13 6440102217 นางสาวสุชัญญา ถิระกิตติพันธุ์ ภาษาอังกฤษ10
14 6440102216 นางสาวสาริศา จงท่วมกลาง ภาษาอังกฤษ10
15 6440102215 นางสาวศิรภัสสร ปิ่นเพ็ชร ภาษาอังกฤษ10
16 6440102214 นางสาววันนิสา เปลี่ยนสำโรง ภาษาอังกฤษ10
17 6440102213 นางสาวรติยาภรณ์ แอมกระโทก ภาษาอังกฤษ10
18 6440102212 นางสาวภูมิใจ ช่วยเพ็ญ ภาษาอังกฤษ10
19 6440102211 นางสาวภัทรธิดา เจริญรักษ์ ภาษาอังกฤษ10
20 6440102210 นางสาวผกาวรรณ การถาง ภาษาอังกฤษ10
21 6440102209 นางสาวปัทมาพร สีสืบมา ภาษาอังกฤษ10
22 6440102208 นางสาวนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์ ภาษาอังกฤษ10
23 6440102207 นางสาวธัญชนก แพงเพ็ง ภาษาอังกฤษ10
24 6440102206 นางสาวดวงกมล บุญไทยกลาง ภาษาอังกฤษ10
25 6440102205 นางสาวณัฐธิดา คัสดี ภาษาอังกฤษ10
26 6440102204 นางสาวชญาดา เดือนกลาง ภาษาอังกฤษ10
27 6440102203 นางสาวจริยาพร คงบรรทัด ภาษาอังกฤษ10
28 6440102202 นางสาวกัลยาณี เล็กกระโทก ภาษาอังกฤษ10
29 6440102201 นางสาวกมลวรรณ ปานทน ภาษาอังกฤษ10
30 6440102131 นางสาววารุนาท เจนหนองแวง ภาษาอังกฤษ10
31 6440102130 นายอภิรุจ ขืนเขียว ภาษาอังกฤษ10
32 6440102128 นายสัญญา สาทร ภาษาอังกฤษ10
33 6440102126 นายปิยวัฒน์ เติมสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ10
34 6440102125 นายธนภัทร มาสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ10
35 6440102124 นายต้องครรลอง พิลาจันทร์ ภาษาอังกฤษ10
36 6440102123 นายญาณวุธ ยวงกระโทก ภาษาอังกฤษ10
37 6440102122 นายกิตติธัช บ่อพิมาย ภาษาอังกฤษ10
38 6440102121 นางสาวอิศราภรณ์ ดอนเส ภาษาอังกฤษ10
39 6440102120 นางสาวอภิญญา เหมือนวงค์ ภาษาอังกฤษ10
40 6440102119 นางสาวอนัชดา โอนสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
41 6440102118 นางสาวสุธิดา ทนไธสง ภาษาอังกฤษ10
42 6440102117 นางสาวสิรภัทร เสาหิน ภาษาอังกฤษ10
43 6440102116 นางสาวศุภาทิพย์ ลองจำนงค์ ภาษาอังกฤษ10
44 6440102115 นางสาวศรรัตน์ จันทศร ภาษาอังกฤษ10
45 6440102114 นางสาวรัชฎาภรณ์ เหล่าเลิศ ภาษาอังกฤษ10
46 6440102113 นางสาวมณฑิตา ปราสาทหินพิมาย ภาษาอังกฤษ10
47 6440102112 นางสาวภัทรินทร์ เลากลาง ภาษาอังกฤษ10
48 6440102111 นางสาวแพรวา ดวงอินทร์ ภาษาอังกฤษ10
49 6440102110 นางสาวปาลิดา ทองนุ่น ภาษาอังกฤษ10
50 6440102109 นางสาวประภาพรรณ กลับสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
51 6440102108 นางสาวนาตฤดี ฝายชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ10
52 6440102107 นางสาวธนิสรา พาทยโกศล ภาษาอังกฤษ10
53 6440102105 นางสาวชนิดาภา นนทผ่องศรี ภาษาอังกฤษ10
54 6440102104 นางสาวจุฑาทิพย์ พวงผกา ภาษาอังกฤษ10
55 6440102103 นางสาวขนิษฐา พิมพาชาติ ภาษาอังกฤษ10
56 6440102102 นางสาวกฤติยาภรณ์ เสมอไวย์ ภาษาอังกฤษ10
57 6440102101 นางสาวกมลชนก นรักษ์มาก ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123