รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640115229 นายอดิศร มงกุฏกิ่ง ดนตรีศึกษา72
2 6640115228 นางสาวศิริลักษณ์ ตรีโอสถ ดนตรีศึกษา10
3 6640115227 นายวรันธร โอดกระโทก ดนตรีศึกษา10
4 6640115226 นายราเมศวร์ ตันจินดาประทีป ดนตรีศึกษา72
5 6640115225 นายชาคริต ตามเมืองปักษ์ ดนตรีศึกษา10
6 6640115224 นางสาวปะกะตัง ชัยจักร ดนตรีศึกษา10
7 6640115223 นายมรรค ศรลัมพ์ ดนตรีศึกษา10
8 6640115222 นายสถาพร เทียมไธสง ดนตรีศึกษา10
9 6640115221 นายยศพัทธ์ แฉขุนทด ดนตรีศึกษา10
10 6640115220 นายจิรายุ หอมสูงเนิน ดนตรีศึกษา10
11 6640115219 นายลภัส แนวถาวร ดนตรีศึกษา10
12 6640115218 นายสิรวิชญ์ โบขุนทด ดนตรีศึกษา10
13 6640115217 นายณัฐพล คุ้มไข่น้ำ ดนตรีศึกษา10
14 6640115216 นายชยางกูร เสาทอง ดนตรีศึกษา10
15 6640115215 นางสาวนภัสรา จันทรสุขศรี ดนตรีศึกษา10
16 6640115214 นายดิวนนท์ วาปีโส ดนตรีศึกษา10
17 6640115213 นายเพชรณพัฒน์ ไชยสุรินทร์ ดนตรีศึกษา10
18 6640115212 นายอนุสรณ์ ประวันตา ดนตรีศึกษา10
19 6640115211 นางสาวฟาริฏา ดวงอิน ดนตรีศึกษา10
20 6640115210 นางสาวบุญสิตา แตงกระโทก ดนตรีศึกษา10
21 6640115209 นายกฤษณะ เทือกสม ดนตรีศึกษา10
22 6640115208 นายสุทธินัย เชื้อมีแรง ดนตรีศึกษา10
23 6640115207 นายเจษฎา บุบพะลา ดนตรีศึกษา60
24 6640115206 นายศรัณยภัทร คำมี ดนตรีศึกษา10
25 6640115205 นางสาวรวิสรา ช่อปทุมศิริกุล ดนตรีศึกษา10
26 6640115204 นายอภิวัฒน์ โพธิ์ตก ดนตรีศึกษา10
27 6640115203 นายชาญวิทย์ ก่ำกุดเลาะ ดนตรีศึกษา10
28 6640115202 นางสาวพรธิวา เรียงสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
29 6640115201 นายวีรพงศ์ ประราชิโก ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123