รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640104129 นายอรรถสิทธิ์ ครองเคหัง ชีววิทยา10
2 6640104128 นายสินทรัพย์ พูลศรี ชีววิทยา10
3 6640104127 นายภูริช ขวัญเมือง ชีววิทยา10
4 6640104126 นายปรัชญา ควรขุนทด ชีววิทยา10
5 6640104125 นายธีระภัทร เต็มวงษ์ ชีววิทยา10
6 6640104124 นายณภัทร พลมณี ชีววิทยา10
7 6640104123 นายจิณณวัตร บุญเล็ก ชีววิทยา10
8 6640104122 นายกฤษดา งามจิตต์ ชีววิทยา10
9 6640104121 นางสาวเอมี่ แม็ค กุคคิน ชีววิทยา10
10 6640104120 นางสาวอลิษา เงินเถื่อน ชีววิทยา10
11 6640104119 นางสาวสุกัญญา หาสุข ชีววิทยา10
12 6640104118 นางสาวศุภิสรา พิพิธกุล ชีววิทยา10
13 6640104117 นางสาวศิลานี ทิทา ชีววิทยา10
14 6640104116 นางสาววิยะดา ชัยหาญ ชีววิทยา10
15 6640104115 นางสาววิจิตรา ฝาชัยภูมิ ชีววิทยา10
16 6640104114 นางสาววริศรา เรืองนา ชีววิทยา10
17 6640104113 นางสาวเมธาวี ปลัดสังข์ ชีววิทยา10
18 6640104112 นางสาวมนัสนันท์ แกมทลทับ ชีววิทยา10
19 6640104111 นางสาวพิชญธิดา เกงขุนทด ชีววิทยา10
20 6640104110 นางสาวพรทิพา โยธานันท์ ชีววิทยา10
21 6640104109 นางสาวปิยธิดา พวงธรรม ชีววิทยา10
22 6640104108 นางสาวปัณณพร แก้วหิน ชีววิทยา10
23 6640104107 นางสาวนัชชา อยู่สุขดี ชีววิทยา10
24 6640104106 นางสาวดวงฤดี จำปาคำ ชีววิทยา10
25 6640104105 นางสาวณัฏฏปภัส เกิดประโคน ชีววิทยา10
26 6640104104 นางสาวจิรัญญา หาประโคน ชีววิทยา10
27 6640104103 นางสาวขัตติยา ฝากไธสง ชีววิทยา10
28 6640104102 นางสาวกัลยกร งอยไธสง ชีววิทยา10
29 6640104101 นางสาวกนกวรรณ สุขเพิ่ม ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123