รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640118130 นายภูตะวัน ดอกกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
2 6640118129 นายพลวัต ศรีสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
3 6640118128 นายนัฐวุฒิ ใหญ่พุดซา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
4 6640118127 นางสาวอาราตี ขจัดภัย จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
5 6640118126 นางสาวอังคนาง สุขทวี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
6 6640118125 นางสาวอรวัลย์ แก้วยก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
7 6640118124 นางสาวสุมานัส กำจัดภัย จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
8 6640118123 นางสาวสุภาพร ขอยิ้มกลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
9 6640118122 นางสาววรลักษณ์ ดาวเรือง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
10 6640118121 นางสาววรรณวิสา สิริโชดก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
11 6640118120 นางสาวรุ่งนภา ฟุงสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
12 6640118119 นางสาวมนธิตา สำลีกลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
13 6640118118 นางสาวภัคจิรา คงตระการ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
14 6640118117 นางสาวแพรวรุ้ง กิ่งโพธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
15 6640118116 นางสาวเพชรลัดดา ตะเคียนเกลี้ยง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
16 6640118115 นางสาวพรธิรา แก้วหอม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
17 6640118114 นางสาวปานฉาย สุวรรณดวง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
18 6640118113 นางสาวปางชม มาสำโรง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
19 6640118112 นางสาวธันย์ชนก เมฆเมฆินทร์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
20 6640118111 นางสาวธันย์ชนก พนมแก้ว จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
21 6640118110 นางสาวณัฐวรา มุ่งย่อมกลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
22 6640118109 นางสาวณัฐญา รัตนกระจ่าง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
23 6640118108 นางสาวชัญญา บุลา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
24 6640118107 นางสาวชนม์นิภา ศรีโพธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
25 6640118106 นางสาวจิรชนก คงแสนคำ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว60
26 6640118105 นางสาวจิตติมา คำมี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
27 6640118104 นางสาวจิตตภรณ์ คล่องแคล่ว จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
28 6640118103 นางสาวจิดาภา เฉิดไธสง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
29 6640118102 นางสาวกัลยากร ฉิมนอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
30 6640118101 นางสาวกนกวรรณ พงษ์สีกุล จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123