รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640108130 นายอิทธิกร คันที คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6640108129 นายอภิรักษณ์ คนยั้ง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6640108128 นายสรศักดิ์ เชิดพุดซา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6640108127 นายศิวกร ผิวเมืองปัก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6640108126 นายวุฒิชัย ชัยสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6640108125 นายวัชราวุธ แพนไธสง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6640108124 นายภาคภูมิ ทอนสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6640108123 นายพงศ์วิษณุ ผามะนาว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6640108122 นายทรงวุฒิ หลงเจริญ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6640108121 นายณัฐวุฒิ มิ่งศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6640108120 นายณัฐวัฒน์ มีอ่อน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6640108119 นายจีรพัฒน์ ประกอบธรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6640108118 นายขจรเกียรติ มงคลอุดมฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6640108117 นางสาวอาทิตยา กันนุฬา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6640108116 นางสาวอริสรา สมอหมอบ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6640108115 นางสาวสุวรา หน่ายโคกสูง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6640108114 นางสาวสุธิมา ใจกล้า คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6640108113 นางสาวศุภาพิชญ์ พาขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6640108112 นางสาวศศิประภา ขะจัดโรคา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6640108111 นางสาวมนัสนันท์ จิตรกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6640108110 นางสาวพิยดา รามะเริง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6640108109 นางสาวพัชญานันต์ ตรัยกุลฉัตร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6640108108 นางสาวปริยาภัทร กงแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6640108107 นางสาวนริศรา เพชรรังษี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6640108106 นางสาวนรินดา จวงสอน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6640108105 นางสาวธราภรณ์ ศรีวิไชย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6640108104 นางสาวธนภรณ์ วิปสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6640108103 นางสาวณัฐริกา ทองสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6640108102 นางสาวเจนจิรา ทุมจันทึก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
30 6640108101 นางสาวกิติยาภรณ์ ประวะโข คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123