รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640103125 นายอภิเชษฐ์ สวามิชัย เคมี10
2 6640103124 นายชาติชาย ชุ่มเกษม เคมี10
3 6640103123 นาย ญาณาธิป พุฒสุข เคมี10
4 6640103122 นางสาวอุบลวรรณ ประดิษฐ์ เคมี10
5 6640103121 นางสาวอังคณา พิมพ์โสภา เคมี10
6 6640103120 นางสาวอริศรา สีหาทน เคมี10
7 6640103119 นางสาวอมิตา ดวงดี เคมี10
8 6640103118 นางสาวสาวิตรี ด้วงบุตรดี เคมี10
9 6640103117 นางสาววัชราภรณ์ ดอนพล เคมี10
10 6640103116 นางสาววริศรา ปานบุญ เคมี10
11 6640103115 นางสาววรรณิภา จอดรัมย์ เคมี10
12 6640103114 นางสาวมนัสวี ไววุฒิ เคมี10
13 6640103113 นางสาวปุณยทิพย์ โขพิมาย เคมี10
14 6640103112 นางสาวเบญญาพร นวมโคกสูง เคมี10
15 6640103111 นางสาวบุญธิดา เทศน้อย เคมี10
16 6640103110 นางสาวธัญญารัตน์ ผลนา เคมี10
17 6640103109 นางสาวธัญชนก สีกุดเวียน เคมี10
18 6640103108 นางสาวณัฐกมล โยธานวน เคมี10
19 6640103107 นางสาวญาณิศา จินตาวัฒน์ธนา เคมี10
20 6640103106 นางสาวชลดา สีทอง เคมี10
21 6640103105 นางสาวชมพูนุท ธรรมวงศ์ เคมี10
22 6640103104 นางสาวฉัตรชนก นามกระโทก เคมี10
23 6640103103 นางสาวกีรติกานต์ รัชตะแดงดี เคมี12
24 6640103102 นางสาวกานต์ธิดา เมินกระโทก เคมี10
25 6640103101 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนวน เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123