รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640106130 นางสาวอารยา สบู่หอม การศึกษาปฐมวัย10
2 6640106129 นางสาวอาทิตยา พืชผักหวาน การศึกษาปฐมวัย10
3 6640106128 นางสาวอภิญญมาศ อุดมนอก การศึกษาปฐมวัย10
4 6640106127 นางสาวสุพิชญา ประสานสุข การศึกษาปฐมวัย10
5 6640106126 นางสาวสุธาสินี สำเนียง การศึกษาปฐมวัย10
6 6640106125 นางสาวสิริยากรณ์ เรือกลาง การศึกษาปฐมวัย10
7 6640106124 นางสาวศิริวรรณ์ เผียนอก การศึกษาปฐมวัย10
8 6640106123 นางสาวศศินิภา หลักโคตร การศึกษาปฐมวัย10
9 6640106122 นางสาวศศิกานต์ ปานนอก การศึกษาปฐมวัย10
10 6640106121 นางสาวรินลดา ยอดพุดซา การศึกษาปฐมวัย10
11 6640106120 นางสาวยุวลักษณ์ ศรีมูลราช การศึกษาปฐมวัย10
12 6640106119 นางสาวภัทรวดี กลางสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
13 6640106118 นางสาวพิมพ์พิชญา อิ่มสุริยวงศ์ การศึกษาปฐมวัย10
14 6640106117 นางสาวพิชญา บุญหอม การศึกษาปฐมวัย10
15 6640106116 นางสาวพรพิมล เพลครบุรี การศึกษาปฐมวัย10
16 6640106115 นางสาวปิยดา มานพ การศึกษาปฐมวัย10
17 6640106114 นางสาวปานตะวัน มูลทิพย์ การศึกษาปฐมวัย10
18 6640106113 นางสาวเบญธนัท ก่ำโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
19 6640106112 นางสาวนัฐนันท์ ฉัตรสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย10
20 6640106111 นางสาวนฤมล วงษ์ปาน การศึกษาปฐมวัย10
21 6640106110 นางสาวธัญนิชชา น้ำคำ การศึกษาปฐมวัย10
22 6640106109 นางสาวธนัชญา พลขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
23 6640106108 นางสาวณัณฐากร บุญถึง การศึกษาปฐมวัย10
24 6640106107 นางสาวณัฐณิชา เวหน การศึกษาปฐมวัย10
25 6640106106 นางสาวชุติมา วรสุทธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
26 6640106105 นางสาวชุติกานต์ สุธงษา การศึกษาปฐมวัย10
27 6640106104 นางสาวชลธิชา เพชรมาก การศึกษาปฐมวัย10
28 6640106103 นางสาวจุฑามาศ อรจันทร์ การศึกษาปฐมวัย10
29 6640106102 นางสาวไขนภา สีเขียว การศึกษาปฐมวัย10
30 6640106101 นางสาวกรรณิกา เพียงตา การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123