รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640106230 นายปิติพัฒน์ แวงดงบัง การศึกษาปฐมวัย60
2 6640106229 นางสาวอาทิตยาภรณ์ ชาติเผือก การศึกษาปฐมวัย10
3 6640106228 นางสาวอรอุมา ศรีบุญเรือง การศึกษาปฐมวัย10
4 6640106227 นางสาวโสภาวรรณ หาญพิชัย การศึกษาปฐมวัย10
5 6640106226 นางสาวสุนารี ผลุงกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
6 6640106225 นางสาวสุดารัตน์ พวงศรี การศึกษาปฐมวัย10
7 6640106224 นางสาวศุภิสรา ภักดีมาก การศึกษาปฐมวัย10
8 6640106223 นางสาวศิริรัตน์ กลึงโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
9 6640106222 นางสาวศศิธร ทองคำ การศึกษาปฐมวัย10
10 6640106221 นางสาววิชุดา นิยมชื่น การศึกษาปฐมวัย10
11 6640106220 นางสาวโยษิตารัตน์ เถกิงผล การศึกษาปฐมวัย10
12 6640106219 นางสาวมุกดา สุขสุกาญจน การศึกษาปฐมวัย10
13 6640106218 นางสาวภณิดา เวิดสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
14 6640106217 นางสาวพิชญาภา สุวรรณรัตน์ การศึกษาปฐมวัย10
15 6640106216 นางสาวพัชราภา ผิวทอง การศึกษาปฐมวัย10
16 6640106215 นางสาวพรพฤกษา ทองคำ การศึกษาปฐมวัย10
17 6640106214 นางสาวปาริชาติ บุตรรัตน์ การศึกษาปฐมวัย10
18 6640106213 นางสาวปรียาภรณ์ ทองศิริ การศึกษาปฐมวัย10
19 6640106212 นางสาวบุษยา กินขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
20 6640106211 นางสาวนวรัตน์ จบมะรุม การศึกษาปฐมวัย10
21 6640106210 นางสาวธิดารัตน์ ทิมนิล การศึกษาปฐมวัย10
22 6640106209 นางสาวธัญธร เตรียมมะเริง การศึกษาปฐมวัย10
23 6640106208 นางสาวทัศนีย์ โฮมกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
24 6640106207 นางสาวณัฐพร ประสงค์ทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย10
25 6640106206 นางสาวญานภา อมฤกษ์ การศึกษาปฐมวัย10
26 6640106205 นางสาวชุติภรณ์ ปลั่งกลาง การศึกษาปฐมวัย10
27 6640106204 นางสาวชลธิชา สารนอก การศึกษาปฐมวัย10
28 6640106203 นางสาวชลกาญจน์ คำมะปะนา การศึกษาปฐมวัย10
29 6640106202 นางสาวคัทรียา ยืนยง การศึกษาปฐมวัย10
30 6640106201 นางสาวกาญจนา หนูเทศ การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123