รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207251 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307329 นายสรยุทธ ใต้สันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307328 นายศรัณย์ คัมภิรานนท์ อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307327 นายนันทกานท์ เคลื่อนเมืองปัก อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307326 นายธันยธรณ์ ดาปาน อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307325 นายชัยธรณ์ สำเร็จงาน อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307324 นายจารุวัฒน์ ประสมทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307323 นางสาวอุษณิษา ศิลปสิทธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
8 6540307321 นางสาวสุชานาถ ม่วงโสภา อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307320 นางสาวสมิตานัน ประกิจรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6540307319 นางสาววิลาลักษณ์ กรุงสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307318 นางสาวลักษิกา ศอกจะบก อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307317 นางสาวเมศิญาภรณ์ พัฒนวิบูลย์ อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307316 นางสาวภัคจิรา พัดพรม อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307315 นางสาวพิชญารัตน์ นาบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307314 นางสาวพลอยทับทิม สุระพินิจ อังกฤษธุรกิจ10
16 6540307313 นางสาวพชรพร พุทธบุรี อังกฤษธุรกิจ10
17 6540307312 นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก อังกฤษธุรกิจ10
18 6540307311 นางสาวปภาวี เกิดกล้า อังกฤษธุรกิจ10
19 6540307310 นางสาวเบญจมาภรณ์ เกี้ยวกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
20 6540307309 นางสาวนันทนัช ศรีวัง อังกฤษธุรกิจ10
21 6540307307 นางสาวดลยา มุ่งเย็นกลาง อังกฤษธุรกิจ10
22 6540307306 นางสาวณัฐธิดา แดนงูเหลือม อังกฤษธุรกิจ10
23 6540307305 นางสาวฐิศิรักน์ แผลงนอก อังกฤษธุรกิจ10
24 6540307304 นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
25 6540307303 นางสาวชนิกานต์ กลั่นมา อังกฤษธุรกิจ10
26 6540307302 นางสาวจตุพร กุยแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
27 6540307301 นางสาวกัญญารัตน์ หมีดงนอก อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123