รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301107 นางสาวจิรประภา แสงงาม ไทย10
2 6641801205 นางสาวชลธิชา เสาทอง ร.บ.10
3 6540304105 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญรอด พัฒนาสังคม10
4 6640901408 นางสาวธัญญาพร ชัญถาวร รปศ.10
5 6540304106 นางสาวธัญพร อุทัยมา พัฒนาสังคม10
6 6641801210 นางสาวนัทธมน น้ำสระ ร.บ.10
7 6541801137 นายนิติภูมิ ขวัญมา ร.บ.10
8 6540301113 นางสาวพรทิพย์ ลูกชัยสง ไทย10
9 6640306117 นางสาวพิริสา โพธิ์พฤกษ์ ญี่ปุ่น10
10 6540304110 นางสาวฟาลิดา รื่นนุสาร พัฒนาสังคม10
11 6640901433 นายมงคล คงนุรัตน์ รปศ.10
12 6640901415 นางสาวมทินา สมญา รปศ.10
13 6640901416 นางสาวมุทิตา ก้านสันเทียะ รปศ.10
14 6640306144 นายราเชนทร์ อุ่นชิณ ญี่ปุ่น10
15 6640901419 นางสาววิภาวี เพิ่มกลาง รปศ.10
16 6641801221 นางสาวศุทธินี ครบกลาง ร.บ.10
17 6640303226 นางสาวสิรินภา บุตรสาลี จีน10
18 6640901422 นางสาวสุกัญญา จันทร์คำ รปศ.72
19 6640303230 นางสาวอภิญญา แจ่มใส จีน10
20 6640901425 นางสาวอริสรา สอนกลาง รปศ.10
21 6540301129 นางสาวอารียา พันธ์สวัสดิ์ ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
22 6540701215 นางสาวนันท์นภัส ชัยสิทธิ์ การจัดการ72
23 6540705117 นางสาวบัวสวรรค์ สันติชัยรัตน์ การตลาด10
24 6640701130 นางสาวอนัญญา มยุรพงษ์ การจัดการ10
25 6540705132 นายเพชรรัตน์ ยอดมีศรี การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 6640213106 นายกรพรหม ราชบุรี วิทย์คอม10
27 6540207309 นายกฤษฎา จามอ้าย วิทย์กีฬา10
28 6540207212 นายจารุกิตติ์ ชามาตย์ วิทย์กีฬา10
29 6540207213 นายจิรายุส ประเทืองไทย วิทย์กีฬา10
30 6540207215 นายชุติพงศ์ ชนะภัย วิทย์กีฬา10
31 6540207221 นายธนพล ลัภขุนทด วิทย์กีฬา10
32 6540207105 นางสาวปิยะดา หมายเครือกลาง วิทย์กีฬา10
33 6540207326 นายพิชยะภูมิ โสเคน วิทย์กีฬา10
34 6540207106 นางสาวภคพร หนุนกลาง วิทย์กีฬา10
35 6540207206 นางสาวมนัสนันท์ เกียรตินอก วิทย์กีฬา10
36 6540207330 นายรัชชานนท์ ม่วงกลาง วิทย์กีฬา10
37 6540207335 นายอครพล พรภู่ วิทย์กีฬา10
38 6540207102 นางสาวเก็จมณี เทียนพลกรัง วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39 6541402114 นายจักรพันธ์ โพธิพงษ์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
40 6541402127 นายสุทธิพงษ์ เข็มผง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123