รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540601124 นายกิตติพงศ์ ครยก นิเทศศิลป์10
2 6640901106 นางสาวชนนิกานต์ พาชื่นใจ รปศ.10
3 6540601126 นายชัชฤทธิ์ แป้นหาญ นิเทศศิลป์10
4 6540501107 นางสาวณัฐธิดา ชินาการ นิติ10
5 6640306136 นายธนวัฒน์ ชื่นจัตุรัส ญี่ปุ่น10
6 6540601109 นางสาวธิดารัตน์ คำศรีสุข นิเทศศิลป์10
7 6640306138 นายนิติธร มาตปราง ญี่ปุ่น10
8 6640302418 นางสาวพีรภาร์ ราชเสนา อังกฤษ10
9 6540501417 นางสาวรุ่งทิวา ช่วยรัมย์ นิติ10
10 6640901120 นางสาวศรัญย์พร วงษ์ทอง รปศ.10
11 6540501123 นางสาวสมฤดี มีพวงผล นิติ10
12 6540601119 นางสาวสิรินยา สารขันธ์ นิเทศศิลป์10
13 6540601136 นายอภิเชษฐ์ เลือดกระโทก นิเทศศิลป์10
14 6640306132 นายเจษฎาภรณ์ แผนกลาง ญี่ปุ่น10
 คณะวิทยาการจัดการ
15 6540705101 นางสาวกนกวรรณ พื้นทะเล การตลาด10
16 6540701208 นางสาวชลธิชา โปร่งจันทึก การจัดการ10
17 6640701205 นางสาวชัญณุตม์สา เครือวัลย์ การจัดการ10
18 6540705111 นางสาวชุติมา จารุบูรณ์ การตลาด10
19 6540701314 นายฐิติวิชญ์ อินทรกำแหง การจัดการ10
20 6540705214 นางสาวณัฐณิชา ศรีล้อม การตลาด10
21 6541001237 นายณัฐสิทธิ์ ฝุ่นเงิน นิเทศศาสตร์10
22 6640701112 นางสาวธีราภรณ์ ประสานวงค์ การจัดการ10
23 6540701115 นางสาวนถชนก ลิ้มพศวัต การจัดการ10
24 6540705136 นางสาวนารินทร์ หมื่นบุญมี การตลาด10
25 6540705237 นางสาวปวันรัตน์ แก้วเหล็กไหล การตลาด10
26 6540701124 นางสาวพลอยชมพู อ่อนโคกสูง การจัดการ10
27 6540705230 นายพิสิษฐ์ นาคา การตลาด12
28 6640701237 นายภาณุวัฒน์ นวลใหม่ การจัดการ10
29 6540705234 นายภูริภัทร บุญโต การตลาด72
30 6640706117 นายภูเบส ยตะโคตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
31 6640701227 นางสาวมณฑิชา ดีสูงเนิน การจัดการ10
32 6540705223 นางสาวรักษณาลี อุปถัมภ์ การตลาด10
33 6440701320 นางสาววราพร นิรัตนะไพร การจัดการ10
34 6640701124 นางสาวสวรรยา หงทัพ การจัดการ10
35 6540705133 นายสิรวิชญ์ จรูญทรัพย์วัฒนะ การตลาด10
36 6540705227 นางสาวสุชัญญา เลียบกระโทก การตลาด10
37 6640701225 นางสาวสุนิษา ศรีคำมา การจัดการ10
38 6540705229 นางสาวอชิรญาณ์ จำปาเทศ การตลาด10
39 6540705134 นายอนาวิล เถาว์วัลย์ การตลาด10
40 6540705236 นายอภิชัย ชุ่มคำ การตลาด10
41 6540705135 นายอภิวิชย์ พานิชนอก การตลาด10
42 6640701230 นางสาวอัจฉริยา เลาป้อมวาปี การจัดการ10
43 6540701130 นางสาวเมษินี นรเพชร การจัดการ10
44 6640706110 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6640706120 นายโรจภัทร บ่อไทย การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123