รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6341301201 นางสาวกมลชนก แซ่คู บัญชี10
2 6341301202 จ่าสิบตรีหญิง กฤษณา นาใจคง บัญชี10
3 6341301203 นางสาวกัตติกา พริ้งเพราะ บัญชี10
4 6341301204 นางสาวกิตติกาญจน์ จันทาศรี บัญชี10
5 6341301205 นางสาวกิติมา ฉิมโพธิ์กลาง บัญชี10
6 6341301207 จ่าสิบตรีหญิง จรรญญา พลีขันธ์ บัญชี10
7 6341301208 นางสาวจุฬาลักษณ์ พินทอง บัญชี10
8 6341301209 นางสาวชนก แผงผล บัญชี10
9 6341301211 นางสาวทิชาภรณ์ ฝุ่นตะคุ บัญชี10
10 6341301212 นางสาวธมลวรรณ บาตรโพธิ์ บัญชี10
11 6341301213 นางสาวธัญญาลักษณ์ เพียงสูงเนิน บัญชี10
12 6341301214 นางสาวธิดารัตน์ แมนสืบชาติ บัญชี10
13 6341301216 นางสาวพัชรพร หนูจิตร บัญชี10
14 6341301217 นางสาวพัชรา เพ็งสุริยา บัญชี10
15 6341301218 นางสาวพิมณพัช ราชัย บัญชี10
16 6341301220 นางสาวภทรพรรณ จันทร์เจียวใช้ บัญชี10
17 6341301221 นางสาวภัทรวรินทร์ ชานนท์เมือง บัญชี10
18 6341301222 นางสาวมณฑิรา เตียนจันทึก บัญชี10
19 6341301223 นางสาวมัณฑนา วงค์โคกสูง บัญชี10
20 6341301225 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนวรรณ บัญชี10
21 6341301228 นางสาวศรัญญา ชิดกระโทก บัญชี10
22 6341301229 นางสาวศิริกัญญา แฉกพิมาย บัญชี10
23 6341301230 นางสาวศุภัทรตรา นวลมะรัง บัญชี10
24 6341301231 นางสาวสุกัญญา สูญรอด บัญชี10
25 6341301234 นางสาวสุนิสา กำปั่นทอง บัญชี10
26 6341301235 นางสาวสุวิมล สนิทชอบ บัญชี10
27 6341301236 นางสาวอนิสรา พรมจักร บัญชี10
28 6341301237 นางสาวอรพิน แสนราช บัญชี10
29 6341301238 นางสาวอริสรา ปาโสรักษ์ บัญชี10
30 6341301239 นางสาวอารีญา จักรผัน บัญชี10
31 6341301241 นายอิสระ ดำขุนทด บัญชี10
32 6341301206 นางสาวเกวลิน ขันลุน บัญชี10
33 6341301219 นางสาวเพ็ญกฤติกา ไกรทองสุข บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6340208105 นายกมลภพ อันเตวา เทคโนสารสนเทศ10
35 6340208107 นายกฤษณ สุวิมล เทคโนสารสนเทศ10
36 6340208108 นายกิตติศักดิ์ สัวกิตติกุล เทคโนสารสนเทศ10
37 6340208109 นายกิตอัมรินทร์ รอดวินิจ เทคโนสารสนเทศ10
38 6340208128 นายคณิศร รัตนศฤงค์ เทคโนสารสนเทศ10
39 6340208110 นายจีรพัฒน์ การนา เทคโนสารสนเทศ10
40 6340208112 นายณ กมล ดาสูงเนิน เทคโนสารสนเทศ10
41 6340209104 นายณัฐพันธุ์ โพธิ์นอก ฟิสิกส์10
42 6340208113 นายดิษศกาญต์ แวะสันเทียะ เทคโนสารสนเทศ10
43 6340208114 นายทศพร แซ่อึ้ง เทคโนสารสนเทศ10
44 6340208115 นายธนกร ทองคล้าย เทคโนสารสนเทศ10
45 6340208117 นายธนะเดช พรหมสิริบูรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
46 6340208118 นายธรรมรงค์ฤทธิ์ แซ่เล็ก เทคโนสารสนเทศ10
47 6340208101 นางสาวนรินทร์พร คอนโดะ เทคโนสารสนเทศ10
48 6340208121 นายปรวรรธ จำปาพันธุ์ เทคโนสารสนเทศ10
49 6340209106 นายพรมมินทร์ เคนสารภักตร์ ฟิสิกส์10
50 6340209102 นางสาวรานี ช่างคำ ฟิสิกส์10
51 6340208102 นางสาวเบญจลักษณ์ โอสวัสดิ์ เทคโนสารสนเทศ10
52 6340208104 นางสาวโสลยา เสนพิมาย เทคโนสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123