รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340102102 นางสาวกมลชนก ฦๅกำลัง คณิตศาสตร์10
2 6340102127 นายกฤษฎา พลธา คณิตศาสตร์10
3 6340102101 นางสาวกัญญาภัค ประโพศรี คณิตศาสตร์10
4 6340102103 นางสาวกัลยากร ประสพผล คณิตศาสตร์10
5 6340102128 นายจักรกฤษ์ อินทร์นอก คณิตศาสตร์10
6 6340102104 นางสาวจิตติมา ปะนันโต คณิตศาสตร์10
7 6340102129 นายชนะชนม์ สนหอม คณิตศาสตร์10
8 6340102105 นางสาวชนิกานต์ นาซิน คณิตศาสตร์10
9 6340102130 นายชลกร ทองประภา คณิตศาสตร์10
10 6340102106 นางสาวทัชดาว บุตรศรีภูมิ คณิตศาสตร์10
11 6340102131 นายธนกร รอดไธสง คณิตศาสตร์10
12 6340102107 นางสาวธัญพิชชา ดุจจานุทัศน์ คณิตศาสตร์10
13 6340102132 นายธีรภัทร กันดี คณิตศาสตร์10
14 6340102108 นางสาวนงนภัส ตุ้มเมืองโดน คณิตศาสตร์10
15 6340102109 นางสาวนารีนาฎ ศรีหาญ คณิตศาสตร์10
16 6340102110 นางสาวนิรัชดา เหล่าโสด คณิตศาสตร์10
17 6340102133 นายปฏิภาณ หรมาส คณิตศาสตร์10
18 6340102111 นางสาวปวีณา แสงแสน คณิตศาสตร์10
19 6340102112 นางสาวพรนภา พิมพ์ศรี คณิตศาสตร์10
20 6340102113 นางสาวพิชชาภา เกิดชื่น คณิตศาสตร์10
21 6340102114 นางสาวพิมพ์ลภัส มณีรัตนพันธ์ คณิตศาสตร์10
22 6340102115 นางสาวพิยะดา ฉลวยศรี คณิตศาสตร์10
23 6340102116 นางสาวมะลิวัลย์ สอนโคกสูง คณิตศาสตร์10
24 6340102134 นายรณกร รัตนกุล คณิตศาสตร์10
25 6340102117 นางสาวรริสรา บือสันเทียะ คณิตศาสตร์10
26 6340102118 นางสาวลภัสรดา ใจแสน คณิตศาสตร์10
27 6340102119 นางสาววริศราพร แสนโคตร คณิตศาสตร์10
28 6340102120 นางสาวศรสวรรค์ ทองเนื้อนิ่ม คณิตศาสตร์10
29 6340102121 นางสาวศิรินทิพย์ ฐานกระโทก คณิตศาสตร์10
30 6340102122 นางสาวสโรชา บุญยืด คณิตศาสตร์10
31 6340102124 นางสาวอภิญญา เหล่าบัวดี คณิตศาสตร์10
32 6340102125 นางสาวอริศรา เชื่อมแก้ว คณิตศาสตร์10
33 6340102126 นางสาวอัสรา รวงกลาง คณิตศาสตร์10
34 6340102123 นางสาวอโนชา แซ่ตัน คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123