รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340105130 นายกฤษฎา สุขพรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6340105101 นางสาวกาญจนา มนตรีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6340104101 นางสาวกุลธิดา ใจเย็น ฟิสิกส์10
4 6340105102 นางสาวกุสุมา เสียมขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6340105103 นางสาวขนิษฐา สมภาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6340104102 นางสาวจันทภา รอดกลาง ฟิสิกส์10
7 6340105104 นางสาวจันทราพร นุชสาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6340105106 นางสาวชลธิชา ภูสีลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6340105131 นายฐณวรรธก์ สุขกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6340105107 นางสาวณัชนันญา นาคจินดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6340105108 นางสาวณัฏฐ์ชุดา อุทธาทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6340104103 นางสาวณัฐชยา อุปพงษ์ ฟิสิกส์10
13 6340105109 นางสาวณัฐณิชา แสนสำอางค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6340104123 นายณัฐดนัย เสนาอาด ฟิสิกส์10
15 6340105111 นางสาวณัฐนรี ภูมิโคกรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6340104104 นางสาวณัฐริกา ฆ้องดังไกล ฟิสิกส์10
17 6340104105 นางสาวดลนภา พึ่งทรัพย์ ฟิสิกส์10
18 6340104124 นายทวีภูมิ แดงรัตนวงษ์ ฟิสิกส์10
19 6340105112 นางสาวทอฝัน สุวรรณกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6340105113 นางสาวธณัฐศร หัสวาที วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6340104125 นายธนกฤต เพลียซ้าย ฟิสิกส์10
22 6340104126 นายธนดล อิงแอบ ฟิสิกส์10
23 6340105132 นายธนวรรธน์ ถิ่นขาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6340104127 นายธวัชชัย พิศนอก ฟิสิกส์10
25 6340105114 นางสาวธาวินี เทียบสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6340104106 นางสาวธิดารัตน์ พยัคตรี ฟิสิกส์10
27 6340104107 นางสาวนริศรา สีดาราช ฟิสิกส์10
28 6340104108 นางสาวนันทิยา วิประโชติ ฟิสิกส์10
29 6340105115 นางสาวนันท์สินี ยวนกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
30 6340104109 นางสาวนิภาวรรณ กอกกระโทก ฟิสิกส์10
31 6340104110 นางสาวบุญสิตา มงคล ฟิสิกส์10
32 6340104128 นายปกรณ์ทัศน์ ทองเดช ฟิสิกส์10
33 6340104111 นางสาวปนัดดา เทศนอก ฟิสิกส์10
34 6340104112 นางสาวปรียาภรณ์ สมปาน ฟิสิกส์10
35 6340104113 นางสาวปลายฟ้า ฦาชา ฟิสิกส์10
36 6340105116 นางสาวปิยธิดา ไมขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
37 6340105117 นางสาวพรทิพย์ ป่ากระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
38 6340104129 นายพลพล จุมพล ฟิสิกส์10
39 6340104114 นางสาวพัชรี ศรีมงคล ฟิสิกส์10
40 6340104130 นายพิเชษพงศ์ ลมสูงเนิน ฟิสิกส์10
41 6340104115 นางสาวพีรพิชญ์ โจระสา ฟิสิกส์10
42 6340105118 นางสาวภัทรวดี แตงทรัพย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
43 6340105119 นางสาวภัทราวรรณ ลายนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
44 6340104118 นางสาวลลิตา โตพะไล ฟิสิกส์10
45 6340104119 นางสาววรดา สีหาพล ฟิสิกส์10
46 6340105121 นางสาววรัญญา ฉิพิมาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
47 6340105122 นางสาววิลินดา สุริยะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
48 6340105133 นายวโรดม วรรณสูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
49 6340105123 นางสาวศศิวิมล อูปแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
50 6340105124 นางสาวศิรินันท์ วังหอม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
51 6340105125 นางสาวศุจินธร มะเริงสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
52 6340105126 นางสาวสุกัญญา พวงเหงี่ยม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
53 6340104120 นางสาวสุภาวิณี สมานมิตร ฟิสิกส์10
54 6340104121 นางสาวอทิมา รำกระโทก ฟิสิกส์10
55 6340105127 นางสาวอภิชญา แดงสูงเนิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
56 6340105128 นางสาวอาริยา กู้ภูเขียว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
57 6340105129 นางสาวอิสรา ยะสีดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
58 6340105105 นางสาวเจริญขวัญ กงชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
59 6340105120 นางสาวเมขลา พนักปัญญา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
60 6340104131 นายเมธาสิทธิ์ จันณรงค์ ฟิสิกส์10
61 6340104117 นางสาวเย็นฤดี พึ่งเป้า ฟิสิกส์10
62 6340104116 นางสาวแพรวา เจริญวิศาล ฟิสิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123