รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403021 : ชีวสถิติ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340116123 นายคณิศร์ โตยวนิชย์ ชีววิทยา10
2 6340116103 นางสาวจิราภรณ์ แย้มศรี ชีววิทยา10
3 6340116104 นางสาวจิราภา แก้วพรม ชีววิทยา10
4 6340116105 นางสาวจุฑามาศ หนูชื่น ชีววิทยา10
5 6340116106 นางสาวจุฑามาศ ดีสุ่ย ชีววิทยา10
6 6340116107 นางสาวจุฑามาส กล้ากลาง ชีววิทยา10
7 6340116108 นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์ศรี ชีววิทยา10
8 6340116109 นางสาวฉัตรสุดา ถนอมศิลป์ ชีววิทยา10
9 6340116110 นางสาวณัฐริกา นะรารัมย์ ชีววิทยา10
10 6340116111 นางสาวประภาพร ชอบการไร่ ชีววิทยา10
11 6340116125 นายปรัชญา ประดิษฐ ชีววิทยา10
12 6340116128 นางสาวปัณรส กิ่งกระโทก ชีววิทยา10
13 6340116112 นางสาวพรธิตา ไกยะฝ่าย ชีววิทยา10
14 6340116114 นางสาวพวงผกา ดุกขุนทด ชีววิทยา10
15 6340116115 นางสาวภัทธาภรณ์ ทองคำ ชีววิทยา10
16 6340116117 นางสาวลีลาวดี หาญใจ ชีววิทยา10
17 6340116118 นางสาววนิดา ป้องขันธ์ ชีววิทยา10
18 6340116119 นางสาววรนิษฐา จุ้ยทองหลาง ชีววิทยา10
19 6340116120 นางสาวศิรินภา ด่านมณี ชีววิทยา10
20 6340116126 นายสหรัฐ ขำสุวรรณ์ ชีววิทยา10
21 6340116121 นางสาวสุภาวดี ประจะเน ชีววิทยา10
22 6340116122 นางสาวอารีย์รัตน์ แซ่ตั้ง ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123