รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540118101 นางสาวกนกพร นิลจอหอ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
2 6540118102 นางสาวกัณฐมณี ราวรัมย์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
3 6540118121 นายครองภพ นพตลุง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
4 6540118103 นางสาวจุฑาทิพย์ แอบกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
5 6540118122 นายชนะชัย อินทร์โคกสูง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
6 6540118104 นางสาวชัชชญา เห็มภาค จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
7 6540118123 นายชินพัฒน์ วรสันต์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
8 6540118106 นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิศรีจันทร์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
9 6540118107 นางสาวณัฐชญา จัดนอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
10 6540118108 นางสาวดวงกมล เทียมพันธ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
11 6540118125 นายธรรมรัตน์ ชื่นโพธิ์กลาง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
12 6540118110 นางสาวปนิษฐา บุญปรุง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
13 6540118111 นางสาวปาจรีย์ โนนสูงเนิน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
14 6540118112 นางสาวผกายวรรณ มอญไธสง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
15 6540118113 นางสาวพัชชาวดี ไม้ไผ่ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
16 6540118114 นางสาวพัชราพร สอนเมือง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
17 6540118115 นางสาวรวิวรรณ จ๋ายเจริญ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
18 6540118116 นางสาวรุ่งทิวา งอกโพธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
19 6540118117 นางสาวศศิวิมล ชัยเชิดชู จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
20 6540118118 นางสาวสุนารี โกนกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
21 6540118119 นางสาวอมรรัตน์ ขลังกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
22 6540118120 นางสาวอรัญญา รุ่งแจ้ง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
23 6540118105 นางสาวเชอลิตา เทียนศรี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
24 6540118109 นางสาวเนตรนภา บินขุนทด จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
25 6540118126 นายเพชรสุรบดี โพธิสาร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
26 6540118124 นายแดนดนัย มังสี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123