รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา416001 : คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540215108 นายกฤษฎา แวงมั่ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
2 6540215109 นายจตุภัทร จรูญทรัพย์วัฒนะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
3 6540215101 นางสาวชลดา พรมชาติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
4 6540215110 นายชัยวุฒิ ศิริสลุง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
5 6540215111 นายชินราช หัสจรรย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
6 6540215102 นางสาวณัฐริกา แสงสว่าง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
7 6540215112 นายดลเดช สำราญกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
8 6540215113 นายตุลยเทพ เทพโยธิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
9 6540215114 นายธณาวุฒิ ชำนาญศิลป์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
10 6540215103 นางสาวธนัชพร นันท์ขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
11 6540215115 นายธนเดช แขขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
12 6540215116 นายธัชพล ชุนเกาะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
13 6540215117 นายนพวิชญ์ ทิพย์สกุลวงศ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
14 6540215104 นางสาวนราทร วิพรรณะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
15 6540215118 นายนรินทร์ คูณกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
16 6540215119 นายปกรณ์ โนนใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
17 6540215120 นายปรัชญา พันชนะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
18 6540215105 นางสาวปวรรัตน์ แววรัตนชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
19 6540215121 นายปาณรวัฐ เลื่อมศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
20 6540215106 นางสาวปาลิดา พรหนองแสน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
21 6540215107 นางสาวมารีนา ทาชิโระ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
22 6540215123 นายรัฐศาสตร์ เนียดพลกรัง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
23 6540215124 นายวรรณรัตน์ พูนสวัสดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
24 6540215125 นายสหรัฐ ลีทหาร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
25 6540215126 นายสิทธิโชค ศรีชมภู เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
26 6540215127 นายอภิสิทธิ์ ตรีกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
27 6540215128 นายอวัสดา กลิ้งกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
28 6540215122 นายเมธัส บ่มกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
29 6540215129 นายไอลวิล สิงห์สมบัติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123