รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6431801112 สิบตรี กฤษฎา ปิดตามาตา ร.บ.10
2 6431801113 สิบตรี กันทรากร จูมสีมา ร.บ.10
3 6431801114 สิบตรี จิรสิน พันพานิช ร.บ.10
4 6431801101 นางสาวจุฑาภรณ์ ใยงูเหลือม ร.บ.72
5 6431801116 สิบตรี ชนาวิทย์ ลาวงศ์เกิด ร.บ.10
6 6431801102 นางสาวชลราดา ภิรมย์กิจ ร.บ.10
7 6431801117 สิบตรี ชัยวัฒน์ มณีธร ร.บ.10
8 6431801103 นางสาวณัชชา ตาระบัติ ร.บ.10
9 6431801123 นายธนธัช อนันตนมณี ร.บ.10
10 6431801125 นายธนภัทร ลอยประโคน ร.บ.72
11 6431801127 นายธีรวัฒน์ เชิญกลาง ร.บ.10
12 6431801128 นายปฏิหารย์ มลาวัน ร.บ.10
13 6431801105 นางสาวปวีณา ปะการะเต ร.บ.10
14 6431801129 สิบเอก ปิยะวัฒน์ ศรีรัง ร.บ.10
15 6431801130 นายพงศธร มวมขุนทด ร.บ.10
16 6431801131 สิบเอก พนม นาพิณ ร.บ.10
17 6431801132 สิบเอก พีระยุทธ คำสมัย ร.บ.10
18 6431801133 สิบตรี ภราดล ไชยลอด ร.บ.10
19 6431801136 นายวชิรวิทย์ มิ่งสูงเนิน ร.บ.10
20 6431801138 นายวิรศักดิ์ ชำนาญการ ร.บ.10
21 6431801139 สิบตรี วิระศักดิ์ ชนะชัย ร.บ.10
22 6431801140 นายศักรินทร์ โทนุบล ร.บ.10
23 6431801109 นางสาวสุกลทิพย์ บุญเหลื่อม ร.บ.10
24 6431801110 นางสาวสุพิชญา ดีละเอียด ร.บ.10
25 6431801142 สิบตรี อภิเดช อินทำมา ร.บ.10
26 6431801143 นายอรชุน ชังชั่ว ร.บ.10
27 6431801111 นางสาวอริศรา หวังอุ่นกลาง ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123