รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440110231 นายกรวี ทำพล พลศึกษา10
2 6440110211 นายกิตติศักดิ์ แสงภักดิ์ พลศึกษา10
3 6440110111 นายกิตติศักดิ์ ตระกูลศรี พลศึกษา10
4 6440110212 นายคณัสนันท์ หวานเเท้ พลศึกษา10
5 6440110113 นายจิรายุ ปราสาทหินพิมาย พลศึกษา10
6 6440110201 นางสาวจุฬารัตน์ นาวัง พลศึกษา10
7 6440110214 นายชลธี ไพรเขียว พลศึกษา10
8 6440110115 นายชลสิทธิ์ ไชยนอก พลศึกษา10
9 6440110116 นายดิษยนันท์ เมยขุนทด พลศึกษา10
10 6440110202 นางสาวตวงรัตน์ โชตินิกร พลศึกษา10
11 6440110216 นายธดากรณ์ อุทธาทอง พลศึกษา10
12 6440110117 นายธนกร บุตรโพธิ์ พลศึกษา10
13 6440110217 นายธนพนธ์ ศรีนาค พลศึกษา10
14 6440110118 นายธนพัฒน์ สินสุพรรณ์ พลศึกษา10
15 6440110218 นายธนาธิป ปกสันเทียะ พลศึกษา10
16 6440110119 นายธิติ เทพราชา พลศึกษา10
17 6440110219 นายนิเวศน์ วงค์เงิน พลศึกษา10
18 6440110103 นางสาวบัณฑิตา ปุ้มกระโทก พลศึกษา10
19 6440110203 นางสาวบุษกร มลวัง พลศึกษา10
20 6440110120 นายปณัย มีทรัพย์ พลศึกษา10
21 6440110132 สิบโท ปริญญา เดชพลกรัง พลศึกษา10
22 6440110104 นางสาวปัทวรรณ สุรไกรกุล พลศึกษา10
23 6440110131 นายพงศธร ศรีวิพัฒน์ พลศึกษา10
24 6440110121 นายพัชรพล อันทับทิม พลศึกษา10
25 6440110204 นางสาวพัทธ์ธิรา แซ่เลา พลศึกษา10
26 6440110122 นายภราดร หลินศรี พลศึกษา10
27 6440110222 นายภัคพล ทับทิมศรี พลศึกษา10
28 6440110123 นายภาณุวิชญ์ อู่ผลเจริญ พลศึกษา10
29 6440110124 นายรัฐพล สุโคตร พลศึกษา10
30 6440110224 นายวัชระ สีลาเรือง พลศึกษา10
31 6440110125 นายวัชรานันท์ เสนาช่วย พลศึกษา10
32 6440110205 นางสาวศศิปภาดา พิมพ์ทองครบุรี พลศึกษา10
33 6440110225 นายศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐ์สุวรรณ์ พลศึกษา10
34 6440110106 นางสาวศิรประภา เป้งคำภา พลศึกษา10
35 6440110206 นางสาวศิลามณี สมัยกลาง พลศึกษา10
36 6440110126 นายศุภชัย พันพิพัฒน์ พลศึกษา10
37 6440110226 นายศุภพงษ์ สุวรรณบุตร พลศึกษา10
38 6440110127 นายสันติราษฎร์ พลเยี่ยม พลศึกษา10
39 6440110107 นางสาวสายฝน ทาบุราญ พลศึกษา10
40 6440110227 นายสิทธิศักดิ์ โยริบุตร พลศึกษา10
41 6440110207 นางสาวสิริลักษณ์ แชกระโทก พลศึกษา10
42 6440110108 นางสาวสุดารัตน์ มุ่งซ้อนกลาง พลศึกษา10
43 6440110208 นางสาวสุภาพร เครือนาค พลศึกษา10
44 6440110109 นางสาวสุรัสสา กันยามา พลศึกษา10
45 6440110228 นายอดุลวิทย์ วิสาธร พลศึกษา10
46 6440110110 นางสาวอภิสรา เยสูงเนิน พลศึกษา10
47 6440110229 นายอภิสิทธิ์ ทองมี พลศึกษา10
48 6440110130 นายอภิสิทธิ์ ฝอยทองพรมราช พลศึกษา10
49 6440110210 นางสาวอินทกานต์ อดทน พลศึกษา10
50 6440110112 นายเกรียงศักดิ์ ยิ้มนาค พลศึกษา10
51 6440110213 นายเจษฎาภรณ์ สันติภพ พลศึกษา10
52 6440110114 นายเฉลิมชัย นิลดา พลศึกษา10
53 6440110105 นางสาวเพชรชมพู แก้วอำนาจ พลศึกษา10
54 6440110221 นายเพียงบุญพา โพธิ์ชา พลศึกษา10
55 6440110128 นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณมาลี พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123