รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440111101 นางสาวกนกพร ฤทธิวงศ์ สังคมศึกษา10
2 6440111201 นางสาวกมลลักษณ์ จงรักกลาง สังคมศึกษา10
3 6440111102 นางสาวกัญญารัตน์ บุญแตง สังคมศึกษา10
4 6440111117 นายกิตติ ครุฑใจกล้า สังคมศึกษา10
5 6440111130 นางสาวกุลนิภา ขุนทอง สังคมศึกษา10
6 6440111118 นายจักรกฤษณ์ โฮมจันทึก สังคมศึกษา10
7 6440111103 นางสาวจิรัฐติกาล จันทร์หอม สังคมศึกษา10
8 6440111203 นางสาวจิราพร สงวนจิต สังคมศึกษา10
9 6440111104 นางสาวชลธิชา เทียมทอง สังคมศึกษา10
10 6440111119 นายชลธี สังฆมณี สังคมศึกษา10
11 6440111219 นายชินวัตร สระกลาง สังคมศึกษา10
12 6440111204 นางสาวณัฐกมล วิชาภรณ์ สังคมศึกษา10
13 6440111120 นายณัฐชนนท์ สืบกระโทก สังคมศึกษา10
14 6440111105 นางสาวณัฐชนันท์ วรรณพัฒน์ สังคมศึกษา10
15 6440111205 นางสาวณัฐชลิตา มุ่งสูงเนิน สังคมศึกษา10
16 6440111131 นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข สังคมศึกษา10
17 6440111121 นายธนาวุฒิ รักษาภักดี สังคมศึกษา10
18 6440111221 นายธราเทพ เทียนวรรณ สังคมศึกษา10
19 6440111122 นายธวัชชัย คุ้มบัวบาน สังคมศึกษา10
20 6440111106 นางสาวธิติพร คุ้มเขตร์ สังคมศึกษา10
21 6440111230 นายธีรวัฒน์ โมรานอก สังคมศึกษา10
22 6440111206 นางสาวนริษรา คุ้มคง สังคมศึกษา10
23 6440111222 นายนันทพงศ์ มอมขุนทด สังคมศึกษา10
24 6440111123 นายบูชิด เพ่งพิศ สังคมศึกษา10
25 6440111108 นางสาวปทุมวดี เทียมชัยภูมิ สังคมศึกษา10
26 6440111208 นางสาวปนวรรณ โสสุวรรณ สังคมศึกษา10
27 6440111223 นายประกาศเกียรติ โชคชัย สังคมศึกษา10
28 6440111109 นางสาวปลิดา ทิพย์วัน สังคมศึกษา10
29 6440111209 นางสาวพรธิตา วงษาราช สังคมศึกษา10
30 6440111224 นายพรหมมินทร์ อ่อนศรี สังคมศึกษา10
31 6440111210 นางสาวพิศสมัย วงษา สังคมศึกษา10
32 6440111225 นายภูริพัฒน์ นาคกระโทก สังคมศึกษา10
33 6440111126 นายรชานนท์ ศรีวิชา สังคมศึกษา10
34 6440111211 นางสาวรุจิกาญจน์ เอี่ยมวัน สังคมศึกษา10
35 6440111112 นางสาวรุจิลดา พืชทองหลาง สังคมศึกษา10
36 6440111111 นางสาวรุ่งตะวัน เงินประมวล สังคมศึกษา10
37 6440111212 นางสาวลักษณ์นารา แก้วจัตุรัส สังคมศึกษา10
38 6440111113 นางสาววัทนวิภา จ่าทอง สังคมศึกษา10
39 6440111226 นายวิษณุ ตะวัน สังคมศึกษา10
40 6440111213 นางสาวศศิญากรณ์ เที่ยงไธสง สังคมศึกษา10
41 6440111128 นายสิทธิศักดิ์ ทุมดี สังคมศึกษา10
42 6440111214 นางสาวสุนารี ศรีสงคราม สังคมศึกษา10
43 6440111228 นายอนุพงศ์ อุตตะมัง สังคมศึกษา10
44 6440111115 นางสาวอภิชญา สืบสีสุก สังคมศึกษา10
45 6440111129 นายอภิลักษณ์ จันทร์เพ็ญ สังคมศึกษา10
46 6440111215 นางสาวอลิตรา วดีศิริศักดิ์ สังคมศึกษา10
47 6440111116 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทิพย์คูนอก สังคมศึกษา10
48 6440111229 นายอินทัช คำฤาเดช สังคมศึกษา10
49 6440111216 นางสาวอินทิรา ไร่นา สังคมศึกษา10
50 6440111217 นายเกียรติศักดิ์ ขันโอ สังคมศึกษา10
51 6440111227 นายเศรษฐพงศ์ ทัดวรพงศ์ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123