รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440107101 นางสาวกนกกาญจน์ วนาภรณ์ คณิตศาสตร์10
2 6440107221 นายคเณศ ทัดรอด คณิตศาสตร์10
3 6440107202 นางสาวจิราพร คลังพระศรี คณิตศาสตร์10
4 6440107103 นางสาวจิราพัชร ขัติยวงศ์ คณิตศาสตร์10
5 6440107203 นางสาวจุฑาทิพย์ สีนัส คณิตศาสตร์10
6 6440107104 นางสาวชมพูนุช แถลงกลาง คณิตศาสตร์10
7 6440107122 นายชลกันต์ ชื่นตา คณิตศาสตร์10
8 6440107222 นายชลสิทธิ์ ทาภักดี คณิตศาสตร์10
9 6440107123 นายชัยยุทธ ถันลานันท์ คณิตศาสตร์10
10 6440107204 นางสาวญาณาภรณ์ คำหว่าน คณิตศาสตร์10
11 6440107105 นางสาวฐาปานี จันดี คณิตศาสตร์10
12 6440107205 นางสาวณัฐณิชา เทียนขุนทด คณิตศาสตร์10
13 6440107106 นางสาวดารารัตน์ ด่านกระโทก คณิตศาสตร์10
14 6440107124 นายธนบดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์10
15 6440107224 นายธราทร กลางใจ คณิตศาสตร์10
16 6440107206 นางสาวนพกานต์ ศรีบุญจันทร์ คณิตศาสตร์10
17 6440107220 นายนรินทร์ บุตรวาปี คณิตศาสตร์10
18 6440107107 นางสาวนิรมล ทองวิไล คณิตศาสตร์10
19 6440107207 นางสาวบัวชมพู พันธุกูล คณิตศาสตร์10
20 6440107108 นางสาวประภัสสร พูนนิลรัตน์ คณิตศาสตร์10
21 6440107208 นางสาวปาลิดา ใยงูเหลือม คณิตศาสตร์10
22 6440107209 นางสาวปิยนันท์ ปานพิมพ์ คณิตศาสตร์10
23 6440107110 นางสาวปิยะฉัตร เภาพาน คณิตศาสตร์10
24 6440107125 นายพงศกร สุภะผ่องศรี คณิตศาสตร์10
25 6440107225 นายพงศ์สิริ งอกนาวัง คณิตศาสตร์10
26 6440107210 นางสาวพนิดา หมั่นอุส่า คณิตศาสตร์10
27 6440107111 นางสาวพรทิพย์ สร้อยเสนา คณิตศาสตร์10
28 6440107211 นางสาวพัชรพร ขอนกระโทก คณิตศาสตร์10
29 6440107112 นางสาวพิชชาพร กิ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์10
30 6440107212 นางสาวพิศมัย ชาดาเม็ก คณิตศาสตร์10
31 6440107113 นางสาวมนัสนันท์ จุฑามณี คณิตศาสตร์10
32 6440107213 นางสาวมัชฌิมา เนตรขัน คณิตศาสตร์10
33 6440107114 นางสาวมัณฑณา พลอยกลาง คณิตศาสตร์10
34 6440107214 นางสาวยุพาศิริ สมบูรณ์ คณิตศาสตร์10
35 6440107115 นางสาวรุ่งนภา ผิวแดง คณิตศาสตร์10
36 6440107215 นางสาววรรณนิษา ไพศาลธรรม คณิตศาสตร์10
37 6440107116 นางสาววรัญญา แจ้งรัมย์ คณิตศาสตร์10
38 6440107127 นายวัชระ ไชยบุรัม คณิตศาสตร์10
39 6440107227 นายวาทะศิลป์ บางม่วง คณิตศาสตร์10
40 6440107216 นางสาววาริน ทานอก คณิตศาสตร์10
41 6440107128 นายวิษณุ ทุมฉิมพาลี คณิตศาสตร์10
42 6440107117 นางสาวศศินันท์ แลไธสง คณิตศาสตร์10
43 6440107228 นายศิรศักดิ์ นามนนท์ คณิตศาสตร์10
44 6440107217 นางสาวศุจิกา ไชยมาตย์ คณิตศาสตร์10
45 6440107129 นายศุภเทพ เดชกุลรัมย์ คณิตศาสตร์10
46 6440107118 นางสาวสิริมา พิลาลี คณิตศาสตร์10
47 6440107218 นางสาวสุดารัตน์ โยนกระโทก คณิตศาสตร์10
48 6440107119 นางสาวสุภัทรา มุ่งกรอกกลาง คณิตศาสตร์10
49 6440107130 นายอภิโชติ บุญบำรุง คณิตศาสตร์10
50 6440107219 นางสาวอริสรา น้อยเพชร คณิตศาสตร์10
51 6440107120 นางสาวอาทิตยา ศรีละว้า คณิตศาสตร์10
52 6440107201 นางสาวเกศินี ธิติเสรี คณิตศาสตร์10
53 6440107102 นางสาวเขมิสรา ดวงกลาง คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123