รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100207 : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440118101 นางสาวกรรณิกา ปาประโคน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
2 6440118102 นางสาวกฤตยากร สินธุพงษ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
3 6440118103 นางสาวกัลยากรณ์ กิ่งเกษ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
4 6440118105 นางสาวจุฑามณี มะลิหวล จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
5 6440118107 นางสาวชนนิกานต์ ปักคะมา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
6 6440118128 นายชยุตพงต์ เหวขุนทด จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
7 6440118109 นางสาวดวงพร ปิ่นแคน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
8 6440118129 นายทักษิณ สารคาม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
9 6440118110 นางสาวทัศนา นพพลกรัง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
10 6440118111 นางสาวทิวาพร สุระพินิจ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
11 6440118112 นางสาวนรภัทร กรสุวรรณ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
12 6440118113 นางสาวนันฑิกานต์ มงกุฎสระน้อย จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
13 6440118114 นางสาวนัยนา ผาบจันดา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
14 6440118115 นางสาวน้ำทิพย์ รุ่งสันเทียะ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
15 6440118117 นางสาวพรทิพย์ โสมเจริญ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
16 6440118118 นางสาวพรทิพย์ อึ้งเวชยันต์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
17 6440118119 นางสาวภิณญา สุขเป็นนิจ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
18 6440118120 นางสาวรินลดา เขียนเขว้า จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
19 6440118121 นางสาวศยามล ฝายสำโรง จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
20 6440118122 นางสาวศศิธร มาฤทธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
21 6440118123 นางสาวศิริวรรณ ศรีวรสาร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
22 6440118124 นางสาวสุดารัตน์ หน่วงกระโทก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
23 6440118125 นางสาวสุพัตรา พรรณขาม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
24 6440118126 นางสาวอริศราภรณ์ มูลเพ็ญ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
25 6440118127 นางสาวอิสริยรัฐ สินโพธิ์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
26 6440118104 นางสาวเกศสิรินทร์ รานอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
27 6440118106 นางสาวเจนจิรา จิตรดร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
28 6440118131 นายเอกพัน ขาวล้วน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123