รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100207 : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440104101 นางสาวกนกกาญจน์ ช่างเกวียน ชีววิทยา10
2 6440104123 นายกลวัชร คุมขุนทด ชีววิทยา10
3 6440104103 นางสาวจริญญา ช่างเหล็ก ชีววิทยา10
4 6440104104 นางสาวจริยพร เฉียบตระกูล ชีววิทยา10
5 6440104105 นางสาวจิราพัชร วงเวียน ชีววิทยา10
6 6440104124 นายชาญชล เขินสันเทียะ ชีววิทยา10
7 6440104106 นางสาวญาณัจฉรา พุ่มพวง ชีววิทยา10
8 6440104125 นายณภัทร นวโลหะกุล ชีววิทยา10
9 6440104107 นางสาวณัฏฐธิดา แถววิชา ชีววิทยา10
10 6440104109 นางสาวธิษณามดี นามพิมุน ชีววิทยา10
11 6440104126 นายบูรพา ทูขุนทด ชีววิทยา10
12 6440104110 นางสาวปัญญาพร พรมสายออ ชีววิทยา10
13 6440104111 นางสาวปิยธิดา รักไทย ชีววิทยา10
14 6440104113 นางสาวพรหมพร ชนะพาห์ ชีววิทยา10
15 6440104114 นางสาวพิมตะวัน เที่ยงกระโทก ชีววิทยา10
16 6440104115 นางสาวมนัญชยา หาญณรงค์ ชีววิทยา10
17 6440104116 นางสาววริศรา ศรีคำพัน ชีววิทยา10
18 6440104117 นางสาวสายน้ำผึ้ง สุภิทิพย์ ชีววิทยา10
19 6440104118 นางสาวสิริยากร วันทะมาศ ชีววิทยา10
20 6440104119 นางสาวสุชาดา สนทองหลาง ชีววิทยา10
21 6440104120 นางสาวหัสชธิดา รักษาด่าน ชีววิทยา10
22 6440104121 นางสาวอภิชญา ช่างงาน ชีววิทยา10
23 6440104122 นางสาวอัชณา ชวายวัง ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123