รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224458 : การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340702222 นายกฤติพงศ ปานสูงเนิน ร.บ.72
2 6340702202 นางสาวกาญจนา ยาดี ร.บ.10
3 6340702223 นายกิตติพิชญ์ พิศนอก ร.บ.10
4 6441801106 นางสาวจิรวรรณ สุขหาม ร.บ.10
5 6340702224 นายชญานนท์ ปานหงษา ร.บ.10
6 6340702203 นางสาวชลธิชา ศรีขัดเค้า ร.บ.10
7 6441801339 นายฏังกบดี วิเศษ ร.บ.10
8 6340702204 นางสาวณัฐพร พาขุนทด ร.บ.10
9 6340702226 นายณัฐวัตร มาสูงเนิน ร.บ.10
10 6340702205 นางสาวธนพร สำราญใจ ร.บ.10
11 6340702206 นางสาวธัญมน กุลนันทกานต์ ร.บ.10
12 6340702207 นางสาวนภัสสร เสมารัมย์ ร.บ.10
13 6340702238 นายนราวิชญ์ นาวีสัมพันธ์ ร.บ.10
14 6340702229 นายปรินทร สายลือนาม ร.บ.10
15 6340702208 นางสาวปรียาภัทร อินใจ ร.บ.10
16 6340702209 นางสาวปิยะลักษณ์ เชื่องสุวรรณ์ ร.บ.10
17 6441801145 นายพันกร มนฑารัตน์ ร.บ.10
18 6340702210 นางสาวพาฝัน ตั้งสกุล ร.บ.10
19 6340702230 นายพิรยบดี ไชยอัฐทอง ร.บ.10
20 6340702330 นายพิสุทธิ์ นามนนท์ ร.บ.10
21 6340702211 นางสาวฟารินดา พวงมณี ร.บ.10
22 6340702231 นายภักดี นานอก ร.บ.10
23 6441801345 นายภัทรพล สกุลอิสรีย์กร ร.บ.10
24 6340702212 นางสาวภัทรวดี เขียวสะอาด ร.บ.10
25 6340702233 นายรติชัย แก้วก่า ร.บ.10
26 6340702214 นางสาวลักขณา แผ่นเงิน ร.บ.10
27 6441801247 นายวรพงศ์กิจ แก้วสุวรรณ ร.บ.10
28 6340702215 นางสาวศศิพร โลสันเทียะ ร.บ.10
29 6340702234 นายศุภกิตติ์ ประจิตร ร.บ.10
30 6340702334 นายศุภณัฐ เดือนกลาง ร.บ.10
31 6340702135 นายสหรัฐ ทัดทาน ร.บ.10
32 6340702217 นางสาวสุดารัตน์ โม้หอชัย ร.บ.10
33 6340702218 นางสาวสุพรรสา ชาสำโรง ร.บ.10
34 6340702236 นายสุพัฒน์ อภิวุฒิพงศ์ ร.บ.10
35 6340702336 นายสุระศักดิ์ กิมฮวด ร.บ.10
36 6340702318 นางสาวสุรัตนวดี โนใหม่ ร.บ.10
37 6340702219 นางสาวสุวัชรา ขึมสันเทียะ ร.บ.10
38 6340702220 นางสาวหทัยชนก โค้งนอก ร.บ.10
39 6340702237 นายอัษฎายุธ กล้วยกลาง ร.บ.10
40 6340702221 นางสาวอาริยา กลางพิมาย ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123