รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240108122 นางสาวสิริยาพร จันทกรณ์ ภาษาอังกฤษ10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6640302302 นางสาวกุลธิดา นารีวงศ์ อังกฤษ10
3 6540306103 นางสาวคีตภัทร จับปินครบุรี ญี่ปุ่น10
4 6640302410 นางสาวนฤพร เลือดกระโทก อังกฤษ10
5 6540306110 นางสาวปวีณ์ธิดา นานา ญี่ปุ่น10
6 6640302320 นางสาวมุทิตา เริงสนาม อังกฤษ10
7 6540301119 นางสาวรุ่งฝน วงศ์แก้ว ไทย10
8 6540303216 นางสาวเบญจมาภรณ์ สวนหนองปริง จีน10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6540701301 นางสาวกนกวรรณ ย่อมกระโทก การจัดการ10
10 6641001103 นางสาวจิรัชญา เฟยริวงษ์ นิเทศศาสตร์10
11 6540701117 นางสาวบุญญารัตน์ ยวงยิ้ม การจัดการ10
12 6540701121 นางสาวปัญญวรรตน์ แซงทะเล การจัดการ10
13 6540701309 นางสาวมนัญชยา เพื่อนค้า การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 6640215107 นายกรณัฐ ขิขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
15 6640202115 นายณัฐชัย เชียงใหม่ วิทย์ สวล.10
16 6640207303 นางสาวณันธิกา กลิ้งพะไล วิทย์กีฬา10
17 6640202109 นางสาวทิชานันท์ วรรณทอง วิทย์ สวล.10
18 6640207420 นายธนะมินทร์ พีระซอสูงเนิน วิทย์กีฬา10
19 6640207427 นายพลากร สาริพันธ์ วิทย์กีฬา10
20 6640202112 นางสาววราภรณ์ คอยขุนทด วิทย์ สวล.10
21 6640207338 นายสมประสงค์ กุดเป่ง วิทย์กีฬา10
22 6640215105 นางสาวสุกัญญา พานิช เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
23 6640202114 นางสาวอิญกฤษ เสียงดี วิทย์ สวล.10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 6641403105 นายกษิดิส โคตรศรีเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
25 6641403107 นายกิตติโชค รัตนพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
26 6641403108 นายขจรศักดิ์ ยุโพธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
27 6641403102 นางสาวจีรนันท์ จอมศรีคะยอม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
28 6641403113 นายญาณพัฒน์ สว่างศรี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
29 6641403126 นายรชฏ ดลสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
30 6641403130 นายสุธีนนท์ แสงจักร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
31 6641403104 นางสาวสุพัฒชรา แสนคำ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
32 6640801113 นางสาวนัทธ์ฐภัค เฟื่องทอง สาธารณสุขชุมชน10
33 6640801120 นางสาวภัทรธิดา สีม่วง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123