รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440106101 นางสาวกรุงไทย แง้นกลางดอน การศึกษาปฐมวัย10
2 6440106201 นางสาวกัญญาภรณ์ เสาร์คำ การศึกษาปฐมวัย10
3 6340101102 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีรักสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
4 6440106102 นางสาวกัลยกร การเพียร การศึกษาปฐมวัย10
5 6440106202 นางสาวกัลยา คึขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
6 6440106103 นางสาวกัลยาพร สีรุด การศึกษาปฐมวัย10
7 6440106203 นางสาวกาญจนศิริ จันกรุด การศึกษาปฐมวัย10
8 6440106204 นางสาวจอมขวัญ ดวงขาว การศึกษาปฐมวัย10
9 6440106105 นางสาวจินตพร ขวัญมา การศึกษาปฐมวัย10
10 6440106206 นางสาวชญานิษฐ์ พรทั้งสี่ การศึกษาปฐมวัย10
11 6440106107 นางสาวชนิดาพร โพธิ์ตก การศึกษาปฐมวัย10
12 6440106207 นางสาวณัฏฐธิดา ธงสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
13 6440106108 นางสาวณิชา จั่นทอง การศึกษาปฐมวัย10
14 6440106208 นางสาวณิชากานต์ สุขแดง การศึกษาปฐมวัย10
15 6440106109 นางสาวณิรฌา สมัครณรงค์ การศึกษาปฐมวัย10
16 6440106209 นางสาวธนพร พันธ์สระน้อย การศึกษาปฐมวัย10
17 6440106110 นางสาวธนัชพร ชอบงาน การศึกษาปฐมวัย10
18 6440106210 นางสาวธัญชนก จันทร์ฝาง การศึกษาปฐมวัย10
19 6440106111 นางสาวธารีญา เบิกขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
20 6440106211 นางสาวธิดารัตน์ กมลเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย10
21 6440106112 นางสาวนนท์ธีญา แก้วฝ่ายนอก การศึกษาปฐมวัย10
22 6440106212 นางสาวนภัสวรรณ อันแสน การศึกษาปฐมวัย10
23 6440106113 นางสาวนภาพร เสริฐกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
24 6440106213 นางสาวนริศรา พืชผักหวาน การศึกษาปฐมวัย10
25 6440106114 นางสาวนันทชพร สุทธสนธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
26 6440106214 นางสาวนันทวัน สายคำติ่ง การศึกษาปฐมวัย10
27 6440106115 นางสาวประนอม โม้แก้ว การศึกษาปฐมวัย10
28 6440106215 นางสาวปัญญาพร นางาม การศึกษาปฐมวัย10
29 6440106116 นางสาวปาริชาติ สินทม การศึกษาปฐมวัย10
30 6440106216 นางสาวปิยภัทร ละอองดี การศึกษาปฐมวัย10
31 6440106217 นางสาวพิมลพรรณ ขมิ้นทอง การศึกษาปฐมวัย10
32 6440106218 นางสาวภัทราพร ไกรยัง การศึกษาปฐมวัย10
33 6440106119 นางสาวภัทราภรณ์ ใจเย็น การศึกษาปฐมวัย10
34 6440106219 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
35 6440106120 นางสาวภัศรารัตณ์ ยันกลาง การศึกษาปฐมวัย10
36 6440106220 นางสาวยุวธิดาภรณ์ สมศรีแสง การศึกษาปฐมวัย10
37 6440106121 นางสาววรพิชชา ถนอมสัตย์ การศึกษาปฐมวัย10
38 6440106221 นางสาววัชริภรณ์ นิลบรรพต การศึกษาปฐมวัย10
39 6440106122 นางสาววิจิตรา หวังดีกลาง การศึกษาปฐมวัย10
40 6440106222 นางสาววิชญาดา จงหมื่นไวย การศึกษาปฐมวัย10
41 6440106229 นางสาววิมลสิริ สมุทรกลาง การศึกษาปฐมวัย10
42 6440106123 นางสาวศตญาวี ประสานชาติ การศึกษาปฐมวัย10
43 6440106223 นางสาวศศิกานต์ ภูทองดี การศึกษาปฐมวัย10
44 6440106124 นางสาวศศิพร ฝ่ายสุน การศึกษาปฐมวัย10
45 6440106224 นางสาวศิวารยา บุญทา การศึกษาปฐมวัย10
46 6440106225 นางสาวสมฤทัย พลายเนาว์ การศึกษาปฐมวัย10
47 6440106126 นางสาวสลักจิตร คำแพง การศึกษาปฐมวัย10
48 6440106130 นางสาวสุกัญญา เคยกิ่ง การศึกษาปฐมวัย10
49 6440106226 นางสาวสุดาภรณ์ อิมพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย10
50 6440106127 นางสาวสุธาศิณี ซ่อนนอก การศึกษาปฐมวัย10
51 6440106129 นายอนุวัตร ผักบัวคำ การศึกษาปฐมวัย10
52 6440106104 นางสาวเกศินี สุขสำราญ การศึกษาปฐมวัย10
53 6440106205 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง การศึกษาปฐมวัย10
54 6440106106 นางสาวเจนจิรา บุญประคม การศึกษาปฐมวัย10
55 6440106128 นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิ์สงค์ การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123