รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901436 นายพงศภัค สนพะเนาว์ รปศ.10
2 6640501141 นายอภิชา ศิริปิตุภูมิ นิติ10
3 6640501236 นายปฏิมากร สว่างจิตร นิติ10
4 6640501318 นางสาวพันธนันท์ ทองคลี่ นิติ10
5 6640501323 นางสาววิมลรักษ์ จันนวล นิติ10
6 6640501209 นางสาวณัฐธิดา แนวกลาง นิติ10
7 6640501434 นายธีรพัฒน์ งับสันเทียะ นิติ10
8 6640501304 นางสาวเกศราภรณ์ ควรสันเทียะ นิติ10
9 6640501226 นางสาวสุพัฒตรา ยิ้มละมุล นิติ10
10 6640501207 นางสาวชนิสรา ทิพสุทัต นิติ10
11 6640501217 นางสาวไปรยา เอี้ยงแสนเมือง นิติ10
12 6640501127 นางสาวสุภาคินี ธัญญาหาร นิติ10
13 6640501103 นางสาวกัญติมา มูลจันทร์ นิติ10
14 6640501439 นายวิศิสฏ์ ศรีสุธรรม นิติ10
15 6640501206 นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนคำ นิติ10
16 6540307109 นางสาวนภัสวรรณ จงแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
17 6640306115 นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ญ ญี่ปุ่น10
18 6640306128 นางสาวสุพิชชา ทองสุขนอก ญี่ปุ่น10
19 6640303103 นางสาวเกศกนก แซ่ตั้ง จีน10
20 6640302105 นางสาวชนัญชิดา ดอกไธสง อังกฤษ10
21 6640302409 นางสาวธนัชชนก โต๊ะไธสง อังกฤษ10
22 6540901409 นางสาวนิตยา ธุระพระ รปศ.10
23 6540901121 นางสาววิศรุตา ชัยน้ำอ้อม รปศ.10
24 6540901406 นางสาวณัชชนันน์ บัวลา รปศ.10
25 6540901111 นางสาวปยุดา สิงห์ใหม่ รปศ.10
26 6641801337 นายวรินทร แซ่ท้าว ร.บ.10
27 6540301117 นางสาวมนัสนันท์ เมาไธสง ไทย10
28 6540301122 นางสาวศิริเขตต์ หมอประคำ ไทย10
29 6640302417 นางสาวพิมสิริ นงนุช อังกฤษ10
30 6640302123 นางสาววรรณวิศา เรืองประโคน อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
31 6540310112 นางสาวผณิตา กระจ่างโพธิ์ การโรงแรม10
32 6541001126 นายธนภัทร์ ไทยภักดี นิเทศศาสตร์10
33 6640704107 นางสาวพรรณิภา อายุวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640702316 นางสาวมุกมณี เอี้ยงปักษี โลจิสติกส์10
35 6660310108 นายนิชาภัทร ดวงรัศมี การโรงแรม10
36 6660310103 นางสาวแพรวา แสงกันยา การโรงแรม10
37 6540705110 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง การตลาด10
38 6540705128 นางสาวสุพิชา วงษ์ภูเย็น การตลาด10
39 6540310117 นางสาวยูกิ ยินดีรัมย์ การโรงแรม10
40 6540705130 นายณัฐวุฒิ นาคหนองหาร การตลาด10
41 6540705125 นางสาววรรณิดา หลงทะเล การตลาด10
42 6640702220 นางสาวสัสดาวดี จำนงค์สุข โลจิสติกส์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6640213213 นายธนรัตน์ แนบกลาง วิทย์คอม10
44 6640213119 นายภีรเดช ภูมิโคกรักษ์ วิทย์คอม10
45 6640213211 นายเชิดศักดิ์ ศรีงาม วิทย์คอม10
46 6640213219 นายมารุต ฤทธิ์นอก วิทย์คอม10
47 6640213214 นายธีรัชชานนท์ แจ้งเขว้า วิทย์คอม10
48 6640213210 นายฉันธวัธ พรพิฆเณศร์ วิทย์คอม10
49 6640213125 นายเสกสรรค์ ทองกระทุ่ม วิทย์คอม10
50 6640213109 นายจิรวัฒน์ จันทร์หัวนา วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 6541402124 นายภูริภัทร งานจัตุรัส วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123