รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640303310 นางสาวนลินทิพย์ แก้วสุข จีน10
2 6640901333 นายภูรินทร์ ชุ่มสันเทียะ รปศ.10
3 6640303137 นายปิยชนน์ พิพิธกุล จีน10
4 6640303332 นางสาวอารยา เลิศคำ จีน10
5 6640303205 นางสาวชนิสรา ยาขามป้อม จีน10
6 6640303320 นางสาวมานิตา ขอเพิ่มกลาง จีน10
7 6640306142 นายภูษานนท์ คำคง ญี่ปุ่น10
8 6640601104 นางสาวจิรประภา สังศิลปเวช นิเทศศิลป์10
9 6540601114 นางสาวมินตรา ตันติ นิเทศศิลป์10
10 6640601118 นางสาวศิริพัฑรา จันทร์ละมูล นิเทศศิลป์10
11 6640601115 นางสาววิกานดา ดงกระโทก นิเทศศิลป์10
12 6640601108 นางสาวญาธิดา ฟังสันเทียะ นิเทศศิลป์10
13 6640601102 นางสาวจักษณา จินดามุข นิเทศศิลป์10
14 6640601139 นายวิชชากร พันธุ์รักษา นิเทศศิลป์10
15 6640601120 นางสาวศิวพร ภูมิไธสง นิเทศศิลป์10
16 6640601142 นายปัญญา เวียกไธสง นิเทศศิลป์10
17 6640303209 นางสาวตวงรัตน์ สันกลาง จีน10
18 6640303330 นางสาวอรญา ขุดเขียนสืบ จีน10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6641601201 นางสาวกมลวรรณ เสี้ยมแหลม บัญชี10
20 6641601225 นางสาววิไลวรรณ มโนวัน บัญชี10
21 6641601130 นางสาวสุกัญญา พบพิมาย บัญชี10
22 6641601227 นางสาวศิรินภา รุ่งเรือง บัญชี10
23 6641601208 นางสาวทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ บัญชี10
24 6641601110 นางสาวธนาภรณ์ หาญอาษา บัญชี10
25 6641601203 นางสาวกัณธิมา ต้อยจัตุรัส บัญชี10
26 6641601112 นางสาวนุจรีย์ แนมขุนทด บัญชี10
27 6641601127 นางสาวศิริเขต มูลกะศก บัญชี10
28 6641601202 นางสาวกัญญานัฐ มียอด บัญชี10
29 6641601209 นางสาวธนัญญาพร ต่างกลาง บัญชี10
30 6641601233 นางสาวอรปรียา สิมลี บัญชี10
31 6641601126 นางสาวศศิกาญจน์ หวังก่อกลาง บัญชี10
32 6641601226 นางสาวศศิธร วงคง บัญชี10
33 6640706122 นายอดิศร ขอเลื่อนกลาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6641001142 นายอนันต์ คุณศักดิ์ นิเทศศาสตร์10
35 6641001129 นายธนรัตน์ จันทะคง นิเทศศาสตร์10
36 6640706123 นายอภิรักษ์ พรมทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6540706106 นางสาวดารารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6540706109 นางสาวธิดารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6540706110 นางสาวเบญญทิพย์ วัชรวิศิษฏ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6540706114 นางสาวลลิตา สุขจรัส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6640704232 นายวรัญชัย สวยรูป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6640704116 นายฉัตรดนัย หาดกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6640706116 นายภูตะวัน อินทรทัต การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
44 6640706121 นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6640706119 นายรัชชานนท์ ทวีฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
46 6640706115 นายณัฐพล ชิณปัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์60
47 6641601132 นางสาวสุนันทา เทพวารินทร์ บัญชี72
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 6640209102 นางสาวชุติมา หมั่นการ ระบบสารสนเทศ10
49 6640209101 นางสาวชนกนันท์ กลางจันอัด ระบบสารสนเทศ10
50 6640209103 นางสาวปานตะวัน คูณขุนทด ระบบสารสนเทศ10
51 6640209105 นางสาววันนิสา อ่าวสันเทียะ ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123