รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640901321 นางสาวศิรินภา ชิดนอก รปศ.10
2 6640501332 นายณัฐกร ไกรจันทร์ นิติ10
3 6640501223 นางสาววิภาวรรณ ชาภักดี นิติ10
4 6640501418 นางสาวพิมพ์มาดา เชื้อกลางธนวัชร์ นิติ10
5 6640501238 นายพิทักษ์พงศ์ อนุสิกข์วัฒนา นิติ10
6 6640501102 นางสาวกัญญานัฐ ขวัญมั่น นิติ10
7 6640501326 นางสาวสุภนิช ทาบคำ นิติ10
8 6640501222 นางสาววารวิชนิ บุญหาญณรงค์ นิติ10
9 6640501414 นางสาวปนัดดา จูหมื่นไวย์ นิติ10
10 6640501404 นางสาวคีตภัทร ทองปรางค์ นิติ10
11 6640501126 นางสาวสุนทร ฤทธิ์ด่านกลาง นิติ10
12 6640501415 นางสาวปัญญาพร มาลีแก้ว นิติ10
13 6640501202 นางสาวกัญญาพัชร ตุ้มเมืองโดน นิติ10
14 6640307222 นางสาวศิริลักษณ์ หาสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
15 6640307211 นางสาวนภัสพร เรืองทอง อังกฤษธุรกิจ10
16 6640307129 นายณัฐสิทธิ์ กึนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
17 6640307104 นางสาวจิรชยา พรหมโสฬส อังกฤษธุรกิจ10
18 6640302216 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน อังกฤษ10
19 6641801331 นายธภัทร ภักดิ์โชติวณิช ร.บ.10
20 6641801241 นายอาทิตย์ แกมคำ ร.บ.10
21 6641801327 นายคมสรรค์ คำบุรี ร.บ.10
22 6641801302 นางสาวจิรภิญญา ศรีหนองแวง ร.บ.10
23 6641801303 นางสาวจิราภรณ์ แสงแก้วพะเนา ร.บ.10
24 6640901311 นางสาวปวันรัตน์ ดายกระโทก รปศ.10
25 6640901221 นางสาวศศินา เจียนมะเริง รปศ.10
26 6640901305 นางสาวจุฑามาศ จงรักภักดี รปศ.10
27 6640901322 นางสาวสกาวรัตน์ บำรุงนา รปศ.10
28 6640901436 นายอภิสาน ศักดิ์อุดม รปศ.10
29 6641801307 นางสาวณัฐธิดา น้อยลา ร.บ.10
30 6641801324 นางสาวอภิสรา ไกรคุ้ม ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
31 6641601133 นางสาวอนิศรา มูลขุนทด บัญชี10
32 6641601131 นางสาวสุดารัตน์ รมย์สูงเนิน บัญชี10
33 6640701105 นางสาวชลิดา ชนสถิตย์ การจัดการ10
34 6640701241 นางสาวประกายวรรณ ฉิมกลาง การจัดการ10
35 6541001224 นายตะวัน อุ่นเวียง นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 6640213215 นายพงศกร ระหว่างขุนทด วิทย์คอม10
37 6640213222 นายศุภชัย ยิ้มสงบ วิทย์คอม10
38 6640213126 นายอธิคม รอดสม วิทย์คอม10
39 6640213217 นายพุฒิพงศ์ ถอยกระโทก วิทย์คอม10
40 6640213115 นายผดุงศักดิ์ เริงชัยภูมิ วิทย์คอม10
41 6640213118 นายภัคพล ประภาพิทยาพงษ์ วิทย์คอม10
42 6640213205 นางสาวอารดา รังรักษ์ วิทย์คอม10
43 6640213212 นายธนบดี ลิขิตดำรงเกียรติ วิทย์คอม10
44 6640213108 นายคณิต งามพานิชกิจ วิทย์คอม10
45 6640213111 นายชิตพงศ์ นุชสวัสดิ์ วิทย์คอม10
46 6640213224 นายสืบพงศ์ พละชีวะ วิทย์คอม10
47 6640211103 นายภูมิวิชา กล้าขวาน้อย สถิติ10
48 6640213116 นายพรหมพิรีย์ งึมสันเทียะ วิทย์คอม10
49 6640211102 นางสาวรวิสรา สายจันทร์ สถิติ10
50 6640212116 นายระชพีพัฒน์ รัตนสมบูรณ์ เทคโนอาหาร10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
51 6540801220 นางสาววทันยา ขออยู่กลาง สาธารณสุขชุมชน10
52 6540801206 นางสาวจีรนันท์ เตือนขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
53 6540801203 นางสาวกัลยากร มารศรี สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123