รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630302110 นายณัฐวุฒิ สมควร อังกฤษ10
2 6630302102 นางสาวณัฐณิชา ชินาการ อังกฤษ10
3 6630901105 นางสาวณัฐฑริกา เติมสุข รปศ.10
4 6430901123 นายจตุรงค์ หมั่นกิจ รปศ.72
 คณะวิทยาการจัดการ
5 6631001116 นายภควัต ศรธนพรรธน์ นิเทศศาสตร์10
6 6631601113 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง บัญชี10
7 6631001101 นางสาวกนกรัตน์ กาญจนพิมาย นิเทศศาสตร์10
8 6631001110 นายชัยชนะ ศาสตรา นิเทศศาสตร์10
9 6631001106 นางสาวอภิรดี คงสม นิเทศศาสตร์10
10 6631001103 นางสาวณัฐพัชร์ รณไพรรี นิเทศศาสตร์10
11 6631001104 นางสาวพิยดา จงกล นิเทศศาสตร์10
12 6631001108 นายคมค์ปภัส พุทธิธนะวิทย์ นิเทศศาสตร์10
13 6631001109 นายเจษฎา เจียกงูเหลือม นิเทศศาสตร์10
14 6631001111 นายธนิกกุล ฤทธิ์รักษา นิเทศศาสตร์10
15 6631001117 นายภาคภูมิ สุวรรณเรือง นิเทศศาสตร์10
16 6631001118 นายวุฒิภัทร วนกลาง นิเทศศาสตร์10
17 6631001105 นางสาวเพชรประภา นิตยสุทธิ์ นิเทศศาสตร์10
18 6631001102 นางสาวเกตุแก้ว รักษาทรัพย์ นิเทศศาสตร์10
19 6631001115 นายพันธกานต์ หลายทวีวัฒน์ นิเทศศาสตร์10
20 6631001114 นายปฏิพัทธ์ ดวงดี นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123