รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801240 นายณัฐกิตติ์ ยศคำลือ ร.บ.10
2 6340801116 นายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ์ นิเทศศิลป์10
3 6441801138 นายจิรวัฒน์ จงกลาง ร.บ.10
4 6441801127 นางสาวรัตนาภรณ์ สาจันทึก ร.บ.10
5 6441801245 นายภัทรพล ครองตน ร.บ.10
6 6441801133 นางสาวสุดารัตน์ ทิมสถิตย์จันทึก ร.บ.10
7 6441801146 นายภาณุพงศ์ สุขหนา ร.บ.10
8 6441801223 นางสาวภาณิดา วงษ์บ้านดู่ ร.บ.10
9 6441801235 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์สูงเนิน ร.บ.10
10 6441801102 นางสาวกรองแก้ว คีรี ร.บ.10
11 6441801220 นางสาวพิชชาอร วงศ์ศาธัมมา ร.บ.10
12 6441801153 นายเอื้ออังกูร สมหมาย ร.บ.10
13 6441801116 นางสาวบุษกร พันธ์มณี ร.บ.10
14 6441801103 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ชือ ร.บ.10
15 6441801224 นางสาวมัณฑิตา อัตฤทธิ์ ร.บ.10
16 6441801204 นางสาวกุลจิรา แจกกลาง ร.บ.10
17 6441801230 นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพชร ร.บ.10
18 6441801119 นางสาวปุณยาพร ทองพา ร.บ.10
19 6441801201 นางสาวกมลพรรณ จีนนอก ร.บ.10
20 6441801208 นางสาวชลธิชา กิ่งนอก ร.บ.10
21 6441801117 นางสาวปภาวรินท์ หมื่นฤทธิ์ ร.บ.10
22 6441801238 นายชัยวัฒน์ ดิลกชาติ ร.บ.10
23 6441801108 นางสาวชยิสรา ชัยมี ร.บ.10
24 6441801105 นางสาวขนิษฐดา แก้วฝ่ายนอก ร.บ.10
25 6441801250 นายศิรศักดิ์ โพธิ์พันธ์ ร.บ.10
26 6441801122 นางสาวภควดี รักษาชนม์ ร.บ.10
27 6441801249 นายศักดิ์ดา ปรีชากิจ ร.บ.10
28 6441801242 นายทิวัตถ์ สวนเพชร ร.บ.10
29 6441801207 นางสาวฉันทิกา ด่างแก้ว ร.บ.10
30 6441801246 นายภูวิวรรธน์ ดาวจันอัดธีเดช ร.บ.10
31 6441801121 นางสาวพิติญา รวมคุณ ร.บ.10
32 6441801225 นางสาวเย็นฤดี นิยะนุช ร.บ.10
33 6441801248 นายวัชระพงษ์ อุตมะยาน ร.บ.10
34 6441801114 นางสาวธิดารัตน์ ทุ่งฤทธิ์ ร.บ.10
35 6441801218 นางสาวปารวี เผ่าบ้านฝาง ร.บ.10
36 6441801213 นางสาวธันยมัย ทับไธสง ร.บ.10
37 6441801252 นายสุภชาติ ศรีจำปา ร.บ.10
38 6441801134 นางสาวสุนิดา จ้ำนอก ร.บ.10
39 6441801144 นายบุรเศรษฐ์ อ้วนโพธิ์กลาง ร.บ.10
40 6441801202 นางสาวกฤติยารัตน์ พลพิลา ร.บ.10
41 6441801101 นางสาวกนิษฐา อวบสันเทียะ ร.บ.10
42 6441801203 นางสาวกัญธิมา มหามนต์ ร.บ.10
43 6441801241 นายณัฐภัทร แจ่มใส ร.บ.10
44 6441801120 นางสาวพรรณวดี อรรถพรโสภิต ร.บ.10
45 6441801222 นางสาวภัคจิรา จันทร์ห้างหว้า ร.บ.10
46 6441801216 นางสาวปณิตา เผยกลาง ร.บ.10
47 6441801239 นายไชยฤทธิ์ แฟงชัยภูมิ ร.บ.10
48 6441801227 นางสาวรุ่งนภา โชติทองหลาง ร.บ.10
49 6441801228 นางสาววรรณวิสา เกตจันทึก ร.บ.10
50 6441801147 นายวชิรวิทย์ กันขุนทด ร.บ.10
51 6441801111 นางสาวณัฐธิดา บุญศรี ร.บ.10
52 6441801149 นายศตวรรษ ภัคดีคำรงค์รัตน์ ร.บ.10
53 6441801110 นางสาวฐิติมา แดงฉาน ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123