รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340802117 นายศรรัก เขือนอก ทัศนศิลป์10
2 6340802109 นางสาววัชราภรณ์ ไขตะคุ ทัศนศิลป์10
3 6340802110 นางสาววาสนา เพชรสุข ทัศนศิลป์10
4 6340802108 นางสาววรินทร์ทิพย์ โนนวิเศษ ทัศนศิลป์10
5 6340802113 นายบุญญฤทธิ์ นิลเกตุ ทัศนศิลป์10
6 6340802111 นางสาวอมินตรา ลาจันทึก ทัศนศิลป์10
7 6340802112 นายธนธรณ์ ชาวไร่ ทัศนศิลป์10
8 6340802106 นางสาววรนุช บุตรเงิน ทัศนศิลป์10
9 6340802104 นางสาวนาตาชา บุญรอด ทัศนศิลป์10
10 6340802103 นางสาวชัชชา อะช่วยรัมย์ ทัศนศิลป์10
11 6340802105 นางสาวปาริชาต คลังใหญ่ ทัศนศิลป์10
12 6340802114 นายปิติภัทร รักษาศรี ทัศนศิลป์10
13 6340802118 นางสาวกัญญารัตน์ ประจิตร ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
14 6341301117 นางสาวพัชรพรรณ บุตรสะจันทร์ บัญชี10
15 6341301108 นางสาวจิดาภา คำทองเขียว บัญชี10
16 6341301135 นางสาวสุพรรษา จักรเฮียม บัญชี10
17 6341301110 นางสาวชนิตา จุฬามณี บัญชี10
18 6341301134 นางสาวสุนิตา ปฐม บัญชี10
19 6341301106 นางสาวกุลณัฐ คันสูงเนิน บัญชี10
20 6341301114 นางสาวธิดาภรณ์ พุ่มจันทร์ บัญชี10
21 6341301116 นางสาวปุณณภา คอนเกษม บัญชี10
22 6341301139 จ่าสิบตรีหญิง อาทิตยา แปลสันเทียะ บัญชี10
23 6341301129 นางสาวศศิวิมล จันทะดา บัญชี10
24 6341301126 จ่าสิบตรีหญิง รินลดา บุญอุดร บัญชี10
25 6341301133 นางสาวสุดารัตน์ ผิวแดง บัญชี10
26 6341301102 นางสาวกรรณิการ์ ดาวศรี บัญชี10
27 6341301127 นางสาววริศรา ไขแสง บัญชี10
28 6341301103 นางสาวกัญญาณัฐ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ บัญชี10
29 6341301141 นายสุรชัช ภิญโญยาง บัญชี10
30 6341301130 นางสาวศุภลักษณ์ บ้วนกระโทก บัญชี10
31 6341301123 นางสาวมนัสวี บุญตาริตร์ บัญชี10
32 6341301122 นางสาวภัทราพร ศุภเมธานนท์ บัญชี10
33 6341301101 นางสาวกนกภรณ์ วัตสันกรึก บัญชี10
34 6341301138 นางสาวอริษา สังข์ศิริ บัญชี10
35 6341301107 นางสาวเกษกนก ติ่งกระโทก บัญชี10
36 6341301112 นางสาวทิพย์ญดา เหมเลา บัญชี10
37 6341301142 นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาซุย บัญชี10
38 6341301104 นางสาวกาญจนา ท่าเลิศ บัญชี10
39 6341301121 นางสาวภัทรชรินทร์ธร ควรพิมาย บัญชี10
40 6341301140 นางสาวอารีลักษณ์ โพธิกุล บัญชี10
41 6341301119 นางสาวเพชรลดา โสสุ่ย บัญชี10
42 6341301113 นางสาวธวัลรัตน์ นมขุนทด บัญชี10
43 6341301136 นางสาวเสาวลักษณ์ ทะหนองเป็ด บัญชี10
44 6341301125 นางสาวรัชนีกร ไชยสา บัญชี10
45 6341301128 นางสาววิภาดา ยืนยาว บัญชี10
46 6341301105 นางสาวกิตติยาภรณ์ ถนัดไร่ บัญชี10
47 6341301120 นางสาวแพรววิมล แก้วด่านจาก บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 6340213114 นายนันทกานต์ ดงอุทิศ เทคนิคการสัตวแพทย์10
49 6340213101 นางสาวกฤติยาภรณ์ พลราช เทคนิคการสัตวแพทย์10
50 6340213110 นางสาวอรีสษา สีหาวัตร เทคนิคการสัตวแพทย์10
51 6340213113 นายธนะชัย สุมาลี เทคนิคการสัตวแพทย์10
52 6340213109 นางสาวสุภาวดี หวานสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
53 6340213111 นางสาวอัญชิสา แก้วกุดเลาะ เทคนิคการสัตวแพทย์10
54 6340213102 นางสาวขวัญลดา ธงกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
55 6340213108 นางสาวสุพัชชา เหี้ยมไธสง เทคนิคการสัตวแพทย์10
56 6340213107 นางสาวสุฑาทิพย์ มาฆะธรรม เทคนิคการสัตวแพทย์10
57 6340213106 นางสาววรรณภา สารนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123