รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340305112 นางสาวนิรวรรณ ปานอาสา อังกฤษธุรกิจ10
2 6340305122 นางสาวสุชาดา ก้อนกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
3 6340305113 นางสาวประนัดดา ทิศกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
4 6340305132 นายจักรกฤษณ์ สุนทรรัตน์ อังกฤษธุรกิจ10
5 6340305104 นางสาวจิราภรณ์ กริบกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
6 6340305102 นางสาวกัณภิรมย์ ร่มเย็น อังกฤษธุรกิจ10
7 6340305103 นางสาวเกวลิน แสนอุบล อังกฤษธุรกิจ10
8 6340305117 นางสาวพิมพ์เกศ ลมขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
9 6340305105 นางสาวชลธิชา กาศกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
10 6340305107 นางสาวณิชาภัทร เชิญกลาง อังกฤษธุรกิจ10
11 6340305129 นางสาวอาริษา แสงบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
12 6340305110 นางสาวธัญลักษณ์ ปรุงเรือน อังกฤษธุรกิจ10
13 6340305128 นางสาวอาทิตยา พิมสอน อังกฤษธุรกิจ10
14 6340305133 นายชูจิตร ที่รัก อังกฤษธุรกิจ10
15 6340305119 นางสาวรลิตา หงายกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
16 6340305101 นางสาวกัญญารัตน์ กสิผล อังกฤษธุรกิจ10
17 6340305106 นางสาวณัฐกานต์ พูลขวัญ อังกฤษธุรกิจ10
18 6340305125 นางสาวหทัยภัทร แสงดาว อังกฤษธุรกิจ10
19 6340305233 นายฐปกรณ์ แสงดาว อังกฤษธุรกิจ10
20 6340305131 นายไกรศร ไตรผักแว่น อังกฤษธุรกิจ10
21 6340305118 นางสาวเมทิกา มูลเสนา อังกฤษธุรกิจ10
22 6340305231 นายจตุพล เลาะสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
23 6340305135 นายณัฐวุฒิ อาศัยป่า อังกฤษธุรกิจ10
24 6340305108 นางสาวทิพย์พาดา ยุปานันท์ อังกฤษธุรกิจ10
25 6340305136 นายนฤบดินทร์ ดวงสา อังกฤษธุรกิจ10
26 6340305137 นายภัทรพงศ์ เขียนนอก อังกฤษธุรกิจ10
27 6340305138 นายสรายุทธ ทะยอมใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
28 6340305134 นายณัฐวุฒิ แก้วฝ่ายนอก อังกฤษธุรกิจ10
29 6340305124 นางสาวสุภาพร ศรีชัย อังกฤษธุรกิจ10
30 6340305123 นางสาวสุนิตา กลีบกลาง อังกฤษธุรกิจ10
31 6340305121 นางสาวศศิกาญจน์ ทวีพันธ์ อังกฤษธุรกิจ10
32 6340305109 นางสาวธัญชนก ศิริสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
33 6340305120 นางสาววราภรณ์ ตาบผึ้ง อังกฤษธุรกิจ10
34 6340305130 นางสาวอุมาพร จิมมอญ อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6340206107 นางสาวสมัชญา กลิ่นตะคุ เทคโนอาหาร10
36 6340207115 นายณัฐพล วงษ์มี วิทย์คอม10
37 6340206105 นางสาวนริศรา นวลคำ เทคโนอาหาร10
38 6340207119 นายพีรพงษ์ ก้านค้างพลู วิทย์คอม10
39 6340207118 นายนทีธร ไกรพยนต์ วิทย์คอม10
40 6340207106 นางสาวอารยา มีภุมรินทร์ วิทย์คอม10
41 6340207124 นายโสภณ ศรีสมพงษ์ วิทย์คอม10
42 6340207109 นายกิตติพงษ์ ศรีพรหม วิทย์คอม10
43 6340207108 จ่าสิบตรี กฤษณะ บุญเรือน วิทย์คอม10
44 6340207102 นางสาวดวงกมล ปีกสันเทียะ วิทย์คอม10
45 6340207101 นางสาวคีตภัทร์ นนท์อามาตย์ วิทย์คอม10
46 6340207121 นายรณชัย สู้ศึก วิทย์คอม10
47 6340207114 นายณัฐกานต์ เดชการ วิทย์คอม10
48 6340207105 นางสาวศศิตา ไวไธสง วิทย์คอม10
49 6340207126 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ วิทย์คอม10
50 6340207127 นายเจตติพงษ์ ปลาโพธิ์ วิทย์คอม10
51 6340207125 นายอนุวัตร์ เสยกระโทก วิทย์คอม10
52 6340206101 นางสาวกรนันท์ อยู่ทะเล เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123