รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440501228 นายฐิติวัฒน์ จันทศร นิติ10
2 6340305204 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง อังกฤษธุรกิจ10
3 6340305227 นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง อังกฤษธุรกิจ10
4 6340305214 นางสาวเปรมกมล ลาภกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
5 6340305208 นางสาวทิพรดา ถิ่นสอน อังกฤษธุรกิจ10
6 6340303113 นายคณานนต์ เฉลิมชาติ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
7 6340303104 นางสาวพิมพ์ใจ สุคนธ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
8 6340303106 นางสาวภัสราภร เงียบกระโทก สารสนเทศศาสตร์ฯ10
9 6340303108 นางสาวอภิสรา กุยแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
10 6340303105 นางสาวพิมพ์ชนก ประเสริฐแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
11 6340303101 นางสาวดารารัตน์ ยอดเพชร สารสนเทศศาสตร์ฯ10
12 6340303102 นางสาวปวิมล ศรีหมื่นไวย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
13 6340303109 นางสาวอารีรัตน์ อุบลรัตน์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
14 6340303110 นายปัณณวัตร์ ผิวงาม สารสนเทศศาสตร์ฯ10
15 6340303107 นางสาววิฑิตตา สนงูเหลือม สารสนเทศศาสตร์ฯ10
16 6340303103 นางสาวพนิดา แพ่งฉิมพลี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
17 6340305225 นางสาวหัทยา เพชรประไพ อังกฤษธุรกิจ10
18 6340305234 นายณัฐวุฒิ พันธ์ยาง อังกฤษธุรกิจ10
19 6340305205 นางสาวญาสุมินทร์ คัดปัญญา อังกฤษธุรกิจ10
20 6340305218 นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
21 6340305201 นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี อังกฤษธุรกิจ10
22 6340305238 นายสุรยุทธ วงษ์หมอก อังกฤษธุรกิจ10
23 6340305209 นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ อังกฤษธุรกิจ10
24 6340305226 นางสาวอรนลิน จรโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
25 6340305215 นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ อังกฤษธุรกิจ10
26 6340305210 นางสาวธัญสุดา ชื่นโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
27 6340305221 นางสาวสิริยากร อินคำน้อย อังกฤษธุรกิจ10
28 6340305202 นางสาวกิตติญาภรณ์ จ่อยครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
29 6340305217 นางสาวมัฑณา เกษมพงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
30 6340305207 นางสาวดวงกมล ศรีโคตร อังกฤษธุรกิจ10
31 6340305206 นางสาวณิชกุล เที่ยงดี อังกฤษธุรกิจ10
32 6340305213 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง อังกฤษธุรกิจ10
33 6340305223 นางสาวสุภัสสรา เส็งนา อังกฤษธุรกิจ10
34 6340305224 นางสาวสุริมล นามพทาย อังกฤษธุรกิจ10
35 6340305228 นางสาวอารยา หมั่นกิจ อังกฤษธุรกิจ10
36 6340305216 นางสาวพัศสนันท์ ต้อยหมื่นไวย อังกฤษธุรกิจ10
37 6340305220 นางสาวศรีประภา พงษ์พุทธรักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
38 6340305211 นางสาวน้ำทิพย์ อ้นพร้อม อังกฤษธุรกิจ10
39 6340305229 นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
40 6340305235 นายนนทกานต์ ฉ่ำกลาง อังกฤษธุรกิจ10
41 6340305237 นายวศิน ถนอมพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
42 6340305232 นายชัชพงศ์ เจริญภาพ อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
43 6341001104 นางสาวศิริลักษณ์ ขำอุปถัมภ์ เศรษฐศาสตร์10
44 6341001103 นางสาวศิริกัญญา จุแดงทุม เศรษฐศาสตร์10
45 6341001107 นางสาวอัปสร มุขกระโทก เศรษฐศาสตร์10
46 6341001105 นางสาวอภิชญา ณีวงศ์ เศรษฐศาสตร์10
47 6341001101 นางสาวชุติญา ชัยทวีธนกุล เศรษฐศาสตร์10
48 6341001109 นายพิพัฒนศักดิ์ ศิษฏ์หิรัณย์ เศรษฐศาสตร์10
49 6341001106 นางสาวอรัญญา ยนต์ชัย เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 6340202101 นางสาว พรรภัทรษา เนินกระโทก ชีววิทยา10
51 6340202109 นางสาวชลธิชา เทียมครบุรี ชีววิทยา10
52 6340202104 นางสาวกุลธริกาญจน์ วิทเวทย์ ชีววิทยา10
53 6340202114 นางสาวรุ่งไพริน ถิรเมธีกุล ชีววิทยา10
54 6340202113 นางสาวพรนภา วงศ์คำจันทร์ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123