รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340102227 นายกานต์พงศ์ ก๋าเร็ว คณิตศาสตร์10
2 6340102224 นางสาวอรวรา เหล็กกล้า คณิตศาสตร์10
3 6340102230 นายณรงค์กร แสงภักดี คณิตศาสตร์10
4 6340102220 นางสาวศศิกานต์ พลธรรม คณิตศาสตร์10
5 6340102221 นางสาวสรารัตน์ สานคล่อง คณิตศาสตร์10
6 6340102222 นางสาวสุพิชญา ต้อไธสง คณิตศาสตร์10
7 6340102216 นางสาวโยษิตา เกษมพร คณิตศาสตร์10
8 6340102202 นางสาวกัญญาภัค วิจบ คณิตศาสตร์10
9 6340102232 นายนิธิกร โฉสูงเนิน คณิตศาสตร์10
10 6340102234 นายวชิรพงศ์ สุระสา คณิตศาสตร์10
11 6340102225 นางสาวอังคนางค์ สายทะเล คณิตศาสตร์10
12 6340102223 นางสาวอภิญญา ศรีเมืองแก้ว คณิตศาสตร์10
13 6340102218 นางสาวลักษมี สุขสุทธิ์ คณิตศาสตร์10
14 6340102217 นางสาวรวิสรา ไม้กลาง คณิตศาสตร์10
15 6340102213 นางสาวพิมพ์ลพัชร มงคลจิต คณิตศาสตร์10
16 6340102210 นางสาวนุชจรินทร์ ชิงเมืองปัก คณิตศาสตร์10
17 6340102228 นายจิรายุ มณีโนนโพธิ์ คณิตศาสตร์10
18 6340102205 นางสาวดวงกมล บำรุงนา คณิตศาสตร์10
19 6340102226 นายกฤตย์ดนัย มูลมณี คณิตศาสตร์10
20 6340102212 นางสาวพรสวรรค์ มะนานวม คณิตศาสตร์10
21 6340102233 นายยศวริศ สายยศ คณิตศาสตร์10
22 6340102206 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน คณิตศาสตร์10
23 6340102211 นางสาวปาริฉัตร ดวงกลาง คณิตศาสตร์10
24 6340102219 นางสาววลัยลักษณ์ ประคองสุข คณิตศาสตร์10
25 6340102204 นางสาวจิรนันท์ ล้อมวงค์ คณิตศาสตร์10
26 6340102215 นางสาวภูตะวัน สุขพัฒน์ธี คณิตศาสตร์10
27 6340102201 นางสาวกนกวรรณ ผ่องพรมราช คณิตศาสตร์10
28 6340102207 นางสาวธิดาภรณ์ หาบโคกสูง คณิตศาสตร์10
29 6340102203 นางสาวจริยา ชอบใจ คณิตศาสตร์10
30 6340102208 นางสาวนัทธมน หอมกระโทก คณิตศาสตร์10
31 6340102214 นางสาวพิมพิกา คงพิษ คณิตศาสตร์10
32 6340102209 นางสาวน้ำฝน ก่ำมะเริง คณิตศาสตร์10
33 6340102229 นายชนาธิป คงไทย คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123