รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6430302118 นายพศิน นามวงค์ อังกฤษ10
2 6430302110 นางสาวสุภารักษ์ พรหมดีสาร อังกฤษ10
3 6430302114 นายกุลธร พัฒนพงษ์วรากุล อังกฤษ10
4 6430302102 นางสาวกมลชนก คุณานนต์พัสกร อังกฤษ10
5 6430302106 นางสาวนารีรัตน์ ภูมิกุญชร อังกฤษ10
6 6430302112 นางสาวอารียา ช่วยค้ำชู อังกฤษ10
7 6430302122 นายอลังการ แสงตะวัน อังกฤษ10
8 6430302119 นายภวดล สมัครการ อังกฤษ10
9 6430302107 นางสาวนุชนาฏ ไชยศรีสงคราม อังกฤษ10
10 6430302103 นางสาวจุฑามาศ ศรีบัว อังกฤษ10
11 6430302115 นายณัฐวิชญ์ ยะวงษา อังกฤษ10
12 6430302105 นางสาวนนท์ฤมล ศรีนิลพันธ์ อังกฤษ10
13 6430302104 นางสาวดลนภา ประพรม อังกฤษ10
14 6430302113 สิบโท กฤษณะพัฒน์ นิคม อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
15 6431601105 นางสาวเนตรนภา เมนขุนทด บัญชี10
16 6431601109 นางสาวอัยลดา ถมพลกรัง บัญชี10
17 6431601113 สิบตรี ปฏิภาณ สงวนเชาว์ บัญชี10
18 6431601108 นางสิรินันท์ รัตนจันทอง บัญชี10
19 6431601112 สิบตรี นราวิชญ์ กลึงพุดซา บัญชี10
20 6431601111 สิบเอก ธีร์มาร์ค นมัสไธสง บัญชี10
21 6431601101 นางสาวกานดาวศรี พรหมรักษา บัญชี10
22 6431601102 นางสาวธนาภรณ์ ชัชกุล บัญชี10
23 6431601110 นายกองทัพ งามสมบัติ บัญชี10
24 6431601117 นายสัญญา บัวคลี่ บัญชี10
25 6431601103 นางสาวนภวรรณ สุจริยา บัญชี10
26 6431601116 นายศุภกร จึงเจริญ บัญชี72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123