รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440115116 นายสุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง ดนตรีศึกษา10
2 6440115110 นายทวีพร ขุนอินทร์ ดนตรีศึกษา10
3 6440115118 นายอิทธิพล ลุสุข ดนตรีศึกษา10
4 6440115210 นายธงชัย เพชรสุทธาวาส ดนตรีศึกษา10
5 6440115217 นายศุภวิทย์ บุษมงคล ดนตรีศึกษา10
6 6440115214 นายยศภัทร ทาเงิน ดนตรีศึกษา10
7 6440115115 นายวิทวัส จงเพ็งกลาง ดนตรีศึกษา10
8 6440115114 นายภาคภูมิ หาญเวช ดนตรีศึกษา10
9 6440115216 นายวิทยา เทนสุนา ดนตรีศึกษา10
10 6440115113 นายนิธิ บัวสำราญ ดนตรีศึกษา10
11 6440115203 นางสาวณีรนุช อินทร์ธรรม ดนตรีศึกษา10
12 6440115206 นายจักรพงษ์ ไปนี้ ดนตรีศึกษา10
13 6440115108 นายชานนท์ ผลกลาง ดนตรีศึกษา10
14 6440115202 นางสาวณัฐชยา ดำรงค์ดีอยู่ ดนตรีศึกษา10
15 6440115209 นายณัฏฐนันท์ จะโนรัตน์ ดนตรีศึกษา10
16 6440115205 นางสาวยุภาวดี รวมสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
17 6440115211 นายธนากร สินธุวงษานนท์ ดนตรีศึกษา10
18 6440115109 นายณัฐพันธุ์ ธูปกลาง ดนตรีศึกษา10
19 6440115207 นายจักรวาล ชัยวงศ์ ดนตรีศึกษา10
20 6440115103 นางสาวณัฐสินี บุญฉิม ดนตรีศึกษา10
21 6440115204 นางสาวบุญณัฐทรัพย์ อุดมลาภบุญสุ ดนตรีศึกษา10
22 6440115218 นายโอม่าร์ ยศกลาง ดนตรีศึกษา10
23 6440115213 นายปฏิภาณ บุญเชิด ดนตรีศึกษา10
24 6440115102 นางสาวณัฐวดี สุ่มอินทร์ ดนตรีศึกษา10
25 6440115112 นายธนารัตน์ เถาพุทรา ดนตรีศึกษา10
26 6440115201 นางสาวคณิสรา อินทร์งาม ดนตรีศึกษา10
27 6440115212 นายธรณ์เทพ ทิพย์โสภณ ดนตรีศึกษา72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123