รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640115125 นายจิรายุ ศรีจุลลา ดนตรีศึกษา10
2 6640115113 นายวรพล ทองน้อย ดนตรีศึกษา10
3 6640115102 นายณัฐพล ตอบกลาง ดนตรีศึกษา10
4 6640115126 นายกิติศักดิ์ แก้วพิชัย ดนตรีศึกษา10
5 6640115123 นายภัทรนิษฐ์ เจนตะคุ ดนตรีศึกษา10
6 6640115116 นายสหัสวรรษ ทำนองดี ดนตรีศึกษา10
7 6640115107 นายเกษมสันต์ เพ็งกลาง ดนตรีศึกษา10
8 6640115112 นายภูมิพัฒน์ เตาะไธสง ดนตรีศึกษา10
9 6640115117 นายนำโชค คำอ่อน ดนตรีศึกษา10
10 6640115104 นางสาวกนกวรรณ ไปล่งูเหลือม ดนตรีศึกษา10
11 6640115119 นายสุรเทพ ฉายอรุณ ดนตรีศึกษา10
12 6640115114 นายศักดินนท์ การปลูก ดนตรีศึกษา10
13 6640115115 นางสาวธิดามาศ ทีปกรกุล ดนตรีศึกษา10
14 6640115120 นายนฤพัทธ์ นันทจันทร์ ดนตรีศึกษา10
15 6640115101 นางสาวคีตภัทร เกงขุนทด ดนตรีศึกษา10
16 6640115121 นายชัยพัทธ์ เรศจะโปะ ดนตรีศึกษา10
17 6640115103 นายธีรภัทร ทองเหล็ก ดนตรีศึกษา10
18 6640115106 นายวชโรนนท์ พละสุ ดนตรีศึกษา10
19 6640115122 นายสรายุทธ เจียกงูเหลือม ดนตรีศึกษา10
20 6640115110 นายธนวัฒน์ ภักดีรัตนโชติ ดนตรีศึกษา10
21 6640115118 นายกฤตพีร์ ศิริชาติ ดนตรีศึกษา10
22 6640115109 นางสาวกันยารัตน์ สวนนิมิตร ดนตรีศึกษา10
23 6640115105 นางสาวบัณฑิตา ทับสีแก้ว ดนตรีศึกษา10
24 6640115108 นายกฤษตพจน์ จาดพิมาย ดนตรีศึกษา10
25 6640115111 นายชัยภูมิ เหล็กสกุล ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123