รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640114153 นายชัยวัฒน์ ธีรธนธัญบูรณ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6640114152 นายกฤษณพงศ์ เซ็นกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6640114143 นางสาวณัฏฐวรา ขำปลอด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6640114146 นางสาววิกานดา ปชอดโคกสูง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6640114144 นางสาวธิดารัตน์ แตงอ่อน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6640114158 นายแววอนันต์ ชุ่มวงจันทร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6640114148 นางสาวสุภัสสรา เทพมณี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6640114156 นายฤทธิชัย จอดนอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6640114150 นางสาวอนิตดา เขื่อนมั่น เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6640114154 นายพลวิชญ์ ชินวงศ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6640114149 นางสาวอชิรญา ชดจะโป๊ะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
12 6640114151 นางสาวอรพิมล ชาญนอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
13 6640114155 นายราชธศาสตร์ บุตรศรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
14 6640114147 นางสาวสุนิสา บุญเลิศ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
15 6640114145 นางสาวนุชจิรา ผานกระโทก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
16 6640114157 นายวีรภัทร แซ่ไหล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
17 6640114142 นางสาวขวัญฤทัย สุดรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123