รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640107108 นางสาวญาณิศา นรเชษฐกุล คณิตศาสตร์10
2 6640107114 นางสาวภัทรวดี แอมกระโทก คณิตศาสตร์10
3 6640107128 นายโภคิน นาเสถียร คณิตศาสตร์10
4 6640107117 นางสาวสโรชา หงษ์ทอง คณิตศาสตร์10
5 6640107125 นายทีปกร สีสุวัฒน์ คณิตศาสตร์10
6 6640107127 นายภูณิภัทร กาศก้อง คณิตศาสตร์10
7 6640107119 นางสาวสุนิดา ลิวไธสง คณิตศาสตร์10
8 6640107107 นางสาวชลิดา มาประจวบ คณิตศาสตร์10
9 6640107103 นางสาวจณิสตา สุวรรณไตรย์ คณิตศาสตร์10
10 6640107130 นายอภิสิทธิ์ อังศิริลาวัลย์ คณิตศาสตร์10
11 6640107110 นางสาวนพรัตน์ ลาเกลี้ยง คณิตศาสตร์10
12 6640107111 นางสาวนิศาชล บัวชัย คณิตศาสตร์10
13 6640107115 นางสาวรสิตา เขตสันเทียะ คณิตศาสตร์10
14 6640107101 นางสาวกนกวรรณ หมายครอบกลาง คณิตศาสตร์10
15 6640107102 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เพ็ชร์ คณิตศาสตร์10
16 6640107118 นางสาวสุชาดา เกือกรัมย์ คณิตศาสตร์10
17 6640107113 นางสาวพลอย พ่อค้า คณิตศาสตร์10
18 6640107129 นายสหรัฐ พลเดช คณิตศาสตร์10
19 6640107116 นางสาววรากรณ์ กล่ำพิมาย คณิตศาสตร์10
20 6640107121 นางสาวอนันตญา เพชรสุนทร คณิตศาสตร์10
21 6640107120 นางสาวสุภาวดี กองพิมาย คณิตศาสตร์10
22 6640107112 นางสาวปิยะกานต์ ราชเมืองศรี คณิตศาสตร์10
23 6640107122 นางสาวอริสา วงษ์ใหญ่ คณิตศาสตร์10
24 6640107105 นางสาวเจณิสตา กองประชุม คณิตศาสตร์10
25 6640107109 นางสาวณัฐวดี ชูสกุล คณิตศาสตร์10
26 6640107106 นางสาวชฎาพร สิงขรอาจ คณิตศาสตร์10
27 6640107104 นางสาวจุฑารัตน์ กลางใจ คณิตศาสตร์10
28 6640107123 นายกิตติศักดิ์ ก้านเรือง คณิตศาสตร์10
29 6640107126 นายภานุวัฒน์ มั่นกุง คณิตศาสตร์10
30 6640107124 นายเจษฎา สุขม่วง คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123